Rapport

Regionala bilder av segregation

Hur ser segregationen i Göteborgsregionen ut idag och hur har den utvecklats över tid? I fyra olika rapporter kan du ta del av regionala bilder av segregation utifrån olika teman: barnfattigdom, skolsegregation, handlingsutrymme mot segregation samt kunskapsunderlag.

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel ålder eller kön) och innebär att det blir koncentrationer av människor med liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor.

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner.

Projekt Rebas

Projektet Rebas syftade till att beskriva segregationen i Göteborgsregionen och utvecklingen över tid. Fyra rapporter togs fram som ger regionala bilder av segregation.

Regionala bilder av segregation – fyra rapporter

Regionala bilder av segregation – ett kunskapsunderlag

I denna rapport presenteras ett kunskapsunderlag om segregationen i Göteborgsregionen. Syftet är att visa på likheter och skillnader mellan olika geografiska områden. Fokus ligger på kommunöverskridande mönster/stråk.

Regionala bilder av segregation – skolsegregation

I denna rapport ges inledningsvis en definition av segregation och skolsegregation. I rap­porten diskuteras därnäst skolsegregationens orsaker och konsekvenser. Därefter följer analyser av hur det ser ut i Göteborgsregionen rörande skolsegregationen.

I rapporten beskrivs viktiga faktorer för att motverka segregation och öka likvärdigheten i svensk skola, hämtade från forskning, rapporter och intervjuer som genomförts med sakkunniga inom fältet. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av några projekt som GR arbetat med för att öka andelen elever som fullföljer sina studier.

Regionala bilder av segregation – barnfattigdom

Att växa upp i fattigdom kan påverka ett barns liv negativt på flera sätt. Forskningen som rapporten bygger på visar dock att jämförelsevis få barn som växer upp i fattigdom gör det under lång tid. Forskningen visar också på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit och hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Rapporten visar att barn till ensamstående kvinnor, och utrikes födda barn, löper särskilt stor risk att växa upp i ekonomisk utsatthet. Det är också grupper som har en högre tröskel att ta sig över för att komma in på bostadsmarknaden.

Regionala bilder av segregation – handlingsutrymme mot segregation

Den här rapportens syfte är att lyfta aktörers mandat och handlingsutrymme att stävja segregation och socialt utanförskap.

Segregation handlar om en rumslig uppdelning av människor utifrån en bestämd kategorisering. Med detta menas att människor med olika demografiska, socioekonomiska och etniska tillhörigheter tenderar att leva och verka åtskilda.

Detta innebär en koncentration av människor med liknande bakgrund i bostadsområden, i skolor och på arbetsmarknaden, det vill säga ett åtskiljande av olika grupper av människor. Segregation är ett relationellt fenomen som etablerar eller reproducerar skillnader mellan olika grupper i samhället på olika sätt.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Publiceringsår

2021 respektive 2022

Framtagen inom projekt

Rebas – Regionala bilder av segregation

GR:s roll

Projektledare, projektägare, utförare

Finansiär

Delegation mot segregation (Delmos). Statsbidraget delas ut till kommuner och regioner för att motverka och minska segregation.

Delmos logotyp

Uppdaterad