Rapport

Regionala bilder av segregation – skolsegregation

I denna rapport ges inledningsvis en definition av segregation och skolsegregation. I rap­porten diskuteras därnäst skolsegregationens orsaker och konsekvenser. Därefter följer en redogörelse för det arbete som genomförts inom ramen för projektet Rebas, det vill säga projektets analyser av hur det ser ut i Göteborgsregionen rörande skolsegregationen.

I rapporten beskrivs viktiga faktorer för att motverka segregation och öka likvärdigheten i svensk skola, hämtade från forskning, rapporter och intervjuer som projektet genomfört med sakkunniga inom fältet. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av några projekt som GR arbetat med för att öka andel elever som fullföljer sina studier.

Rebas, Regionala bilder av segregation (maj 2021-april 2022), var ett projekt finansierat av Delmos, Delegationen mot segregation, där Göteborgsregionen (GR) var projektägare. I projektet ingick bl a att verka kunskapshöjande och tvärsektoriellt i syfte att både undersöka och beskriva det regionala handlingsutrymmet för att motverka segregation. Detta skedde genom att ta fram regionala bilder med tillhörande analyser över segregationen i GR.

I korthet

Författare

Amir Fikic
Lena Wigren
Åsa Nilsson

Framtagen/publiceringsår

2022

Framtagen inom projekt

Rebas – Etapp 2

GR:s roll

Projektägare

Finansiär

DELMOS – Delegationen mot segregation

Logotyp DELMOS

Uppdaterad