Rapport

Regional satsning för lokala
cannabisförebyggande insatser

Inom ramen för en FoU-cirkel genomförde deltagarna studier om förebyggande arbete mot cannabisanvändning. De handlade bland annat om ungdomars inställning till cannabis, beredskap hos ideella ledare i ungdomsorganisationer samt några olika metoder, finns sammanfattade i en rapportsamling.

FoU-cirkeln, som är en slags studiecirkel med koppling till forskning, var en regional satsning för att höja kunskapsnivån om negativa effekter av cannabis, och genomfördes mellan januari 2020 och mars 2021. Jenny Rangmar, forskare på Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, var cirkelledare tillsammans med adjunkten Mattias Gullberg från Göteborgs universitet.

Deltagarna i FoU-cirkeln genomförde olika undersökningar, och dessa finns samlade i rapportsamlingen ”Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser – Rapportsamling från en FoU-cirkel om förebyggande arbete mot cannabisanvändning”. Målgruppen för rapportsamlingen är politiker, chefer, utvecklingsledare för folkhälsa, drogförebyggande samordnare och andra som arbetar med målgruppen och vill utveckla det cannabisförebyggande arbetet.

Sex olika delrapporter

Rapportsamlingen innehåller sex rapporter som beskriver de undersökningar som deltagarna i FoU-cirkeln genomförde under 2020–2021.

  • Uddevalla: Ungdomars inställning till cannabis
  • Skövde: Information om cannabis till föräldrar
    Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland: Beredskap vad gäller cannabis hos ideella ledare i ungdomsorganisationer
  • Borås: Anpassning av metoden ANDT-coach till Borås. En beskrivning av hur kunskap om cannabis kan tillämpas i verksamheter som möter barn och unga
  • Vänersborg: Upplevelser av DrogSmart
  • Trollhättan: ANDT på schemat. En undersökning av effekten av lektionsintegrerade utbildningsinsatser gällande ANDT

Bakgrund till FoU-cirkeln

Bakgrunden till initiativet med FoU-cirkeln var att drogvaneundersökningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har visat att ungdomar dricker mindre alkohol och att färre röker nu än tidigare år. När det gäller narkotika ser man dock inte samma tendenser. Siffrorna visar att ungdomars attityd till cannabis har förändrats – färre tror att det är farligt att använda den drogen.

Syftet med FoU-cirkeln var att sprida och öka kunskapen om negativa effekter av cannabis och att bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet mot cannabis.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2021

Författare

Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs universitet och Göteborgsregionen FoU i Väst

Uppdaterad