Artikel

Så har kollegialt lärande lett till förändring i klassrummet

Bjurslättskolan är en F-6 skola belägen i Lundby på Hisingen i Göteborg. Genom kollegialt lärande och gemensamt utvecklingsarbete har lärarna hittat nya rutiner och förhållningssätt – som resulterat i ökad studiero och trygghet i klassrummen.

Skolan medverkade i projektet Plug Innan, som drevs av Göteborgsregionen (GR).

Ledarskap och studiero

Utgångspunkten för arbetet var att såväl skolans ledning som projektgruppen och lärarna själva upplevde att det fanns brister i ledarskapet i klassrummet. Det fanns också stora olikheter när det kom till hur olika lärare genomförde sina lektioner. En tillsyn från Skolinspektionen våren 2018 förstärkte denna bild. Målet för utvecklingsarbetet har därför varit att öka personalens samsyn på elevernas lärande och kring hur man skapar trygghet och studiero i klassrummen. Det första steg i arbetet var därför att skapa en hållbar struktur det kollegiala lärandet.

Bokcirkel ett stöd i det kollegiala lärandet

Lärarna läste gemensamt boken Ledarskapet i klassrummet av John Steinberg och förstelärarna höll sedan i diskussionstillfällen utifrån varje kapitel. Mellan dessa tillfällen genomförde lärarna ett antal aktiviteter, bland annat auskultationer, elevaktiviteter och reflektion. Utifrån det kollegiala lärandet i bokcirkeln har pedagogerna sedan arbetat vidare med att ta fram en gemensam ram för lektionsdesign samt ett antal förhållningsregler kring hur en lärare på Bjurslättskolan ska vara. Både förhållningsregler och den gemensamma lektionsdesignen ligger idag i verksamhetsplanen.

Resultat

Idag är det samma regler som gäller i alla klassrum, oavsett klass, ämne och lärare. I en utvärdering som gjorts bland lärarna är samtliga som svarat entydigt positiva till de nya rutinerna. 60% svarade ja på frågan om huruvida man omdefinierat sin undervisning. Den professionella bedömningen bland lärarna är att eleverna är lugnare och att lektionerna kan starta igång tidigare. Även ledningen har sett dessa effekter, bland annat genom regelbundna lektionsobservationer under hösten 2019.

I en uppföljande enkät uttrycker eleverna själva att det var rörigare på lektionerna när alla lärare hade olika regler och att de nu får mer gjort på lektionerna. Det är också lärarnas bedömningar att eleverna får mer gjort och får mer undervisningstid än innan. Lärarnas bedömning är att eleverna märker av och känner igen att de får samma bemötande av olika lärare. De är mer medvetna om att det finns en bestämd lektionsstruktur och kan kommentera om en lärare till exempel glömt att ge ut en uppstartsuppgift.

Fortsatt utveckling för studiecirklarna

De nya rutinerna är numera en del av den ordinarie verksamheten. När nya lärare anställs har en förstalärare i uppdrag att ordna uppsamlingsheat med information om skolans arbete kring samsyn, bemötande och ledarskap. Dragningar hålls även vid terminsstart för att prata om arbetssättet och gemensamma lärdomar.

Nästa steg

Under närmare två års tid medverkade skolan i det regionala projektet Plug Innan. Utvecklingsarbetet skedde delvis inom ramen för projektet, med utgångspunkten att organisera för skolutveckling genom att skapa strukturer för det kollegiala lärandet. Nästa steg blir att ta sig an nya områden, bland annat kooperativt lärande parallellt med ett spår om betyg, bedömning och sambedömning.

Uppdaterad