Rapport

Slutrapport från Projekt Modig

Projekt Modig (Mer omsorg med digital teknik) var ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till personal inom verksamheterna Äldreomsorg och Funktionsstöd. Syftet med projektet var att stärka kompetensen i användandet av digitala verktyg.

Sju av Göteborgsregionens (GR) medlemskommuner deltog i projektet: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. När projektet avslutades i juni 2021 hade sammantaget 3 513 personer kompetensutvecklats under 30 605 utbildningstimmar i de sju kommunerna.

Nådde vi våra mål?

Ja, dessa mål kan vi med säkerhet säga att vi har nått:

 • Att stärka chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder: Utvärderingar visar att 70 procent av cheferna som deltog i projektet har förändrat en eller flera rutiner till ett uttalat digitalt eller mobilt arbetssätt och 75 procent av cheferna eller arbetsledarna uppger att de har stärkt sina kunskaper i att leda en digitaliserad arbetsplats.
 • Att stärka baspersonals digitala kompetens inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder: 60 procent av baspersonalen har stärkt sina kunskaper om digitala verktyg eller sin kompetens i att arbeta digitalt. Därmed har projektet även lyckats stärka dessa medarbetares ställning på arbetsmarknaden.
 • Deltagande kommuner har förstärkt sin kompetens i att utbilda och stötta medarbetare i att använda olika verktyg på hemmaplan.
 • Deltagande kommuner har fått ökad insikt om betydelsen av att ha en digital handlingsplan och hur man fortsatt kan arbeta med denna implementerad i befintliga styrdokument.
 • Metod för att främja ett långsiktigt lärande är under process och har kommit olika långt i deltagande kommuner.

Hur gjorde vi?

Projektets framgångsfaktorer har i korthet varit:

 • Förankringen i alla chefsnätverk innan projektstart.
 • Rekryteringen av digitaliseringsombud och lokala projektledare som varit genuint intresserade av digital utveckling på arbetsplatsen.
 • Sammanhängande utbildningsinsatser till fem grupperingar av medarbetare: strateger, operativa chefer, lokala projektledare, digitaliseringsombud och baspersonal.
 • Ett utbildningsupplägg för digitaliseringsombud i rollen som ”train the trainer”.
 • Digitaliseringsombudens närhet till verksamheten och möjligheten att ta fram behovsanpassade utbildningar.
 • Chefers ökade kompetens i att leda förändring och leda i förändring.
 • Många medarbetare fick utbildning samtidigt.
 • Mindre utbildningsgrupper för de med lägst förkunskaper.
 • Utbildningar genomfördes digitalt, både fjärr- och distansutbildningar.
 • Metodiskt arbete från projektstart med framtagande av ett arbetssätt för långsiktigt arbetsplatslärande och dess implementering.
 • Pandemins ”tvingande” in i ett digitalt arbetssätt.

Kontakt

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I korthet

Författare

Monica Wallström och Björn Wallermark

Publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Modig – Mer omsorg med digital teknik

GR:s roll

Projektägare

Finansiär

Europeiska socialfonden

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad