Projekt avslutat

Modig – Mer omsorg med digital teknik

Modig var ett projekt med syftet att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Projektet satte igång ett utvecklingsarbete i digitala arbetssätt i kommunerna som deltog.

Syfte och mål

I grunden låg ESF:s mål om att stärka ställningen på arbetsmarknaden för anställda, och tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens genom kompetensutveckling som utgår från verksamhetens krav och arbetsmarknadens behov.

Projektet hade två huvudmål:

 1. Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
 2. Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Varför genomfördes projekt Modig?

Bakgrunden till projektet var flera utmaningar:

 • Välfärdsutmaningen – att klara servicenivån med färre resurser. Kraven ökar på medarbetare och chefer, kunskapen om digitalisering är låg bland vård- och omsorgspersonal med mera.
 • Kompetensutveckling och personalförsörjning: Till exempel söker sig färre till vård- och omsorgsyrken, sjuktalen är höga och personalomsättningen är hög.
 • Ledarskap och strategi: Chefsnätverken på GR har initierat projektet eftersom det finns behov av tydligt och modigt ledarskap för att ta sig an digitaliseringen.

Utbildningar utifrån konceptet Train the trainer

I korthet handlade projektet om utbildning av medarbetare och chefer inom i första hand hemtjänst och boendestöd. Utbildningarna handlade om befintliga digitala verktyg i verksamheten, som till exempel Teams, Outlook, program för dokumentation och medicinsignering, nyckelfria lås och trygghetskameror. Vid projektstarten utsåg de deltagande kommunerna mellan två och tio medarbetare som fick rollen som digitaliseringsombud. Digitaliseringsombudens uppdrag var att skapa och hålla i utbildningarna och att stötta och coacha sina kollegor. Som stöd i utbildningsuppdraget fick digitaliseringsombuden genom Modig utbildning i att utföra uppdraget, enligt konceptet Train the trainer.

Resultat

I projektet utbildades under arbetstid totalt 3 513 medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinder i sju av Göteborgsregionens medlemskommuner i digital teknik. Totalt genomfördes 30 605 utbildningstimmar i de sju kommunerna.

Exempel på resultat av projektet:

 • 70 procent av cheferna som deltog i projektet har förändrat en eller flera rutiner mot ett uttalat digitalt eller mobilt arbetssätt och 75 procent av cheferna eller arbetsledarna uppger att de har stärkt sina kunskaper i att leda en digitaliserad arbetsplats.
 • 60 procent av baspersonalen har stärkt sina kunskaper om digitala verktyg eller sin kompetens i att arbeta digitalt. Därmed har projektet även lyckats stärka dessa medarbetares ställning på arbetsmarknaden.
 • Deltagande kommuner har förstärkt sin kompetens i att utbilda och stötta medarbetare i användande av olika verktyg på hemmaplan.
 • Deltagande kommuner har fått ökad insikt om betydelsen av att ha en digital handlingsplan och hur man fortsatt kan arbeta med denna implementerad i befintliga styrdokument.
 • Metod för att främja ett långsiktigt lärande är under process och har kommit olika långt i deltagande kommuner.

Framgångsfaktorer i projektet:

 • Förankring i alla chefsnätverk innan projektstart.
 • Rekryteringen av digitaliseringsombud och lokala projektledare som varit genuint intresserade av digital utveckling på arbetsplatsen.
 • Sammanhängande utbildningsinsatser av fem grupperingar av medarbetare: strateger, operativa chefer, lokala projektledare, digitaliseringsombud och baspersonal.
 • Ett utbildningsupplägg för digitaliseringsombud i rollen som ”train the trainer”.
 • Digitaliseringsombudens närhet till verksamheten och möjligheten att ta fram behovsanpassade utbildningar.
 • Chefers ökade kompetens i att leda förändring och leda i förändring.
 • Många medarbetare fick utbildning samtidigt.
 • Mindre utbildningsgrupper för de med lägst förkunskaper.
 • Utbildningar genomfördes digitalt, både fjärr- och distansutbildningar.
 • Metodiskt arbete från projektstart med framtagande av ett arbetssätt för långsiktigt arbetsplatslärande och dess implementering.
 • Pandemins ”tvingande” in i ett digitalt arbetssätt.

Precis som projektets utvärderare Sweco betonar i sin slutrapport, är det efter projektet som det egentliga arbetet börjar. Modig har som projekt skapat möjligheten för de medverkande kommunerna att upprätthålla den digitala kunskapen. Vid projektets slut valde alla de medverkande kommunerna att fortsätta att vidareutveckla arbetet som påbörjades under projekttiden.

Material

Guide: Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande

Ett av resultaten från projektet är en guide för verksamheter som står inför ett förändringsarbete i vård och omsorg. Guiden ger konkreta tips på tillvägagångssätt vid kompetensutvecklande insatser.

Guiden bygger på en sammanställning av erfarenheter från projekt Modig, och är tänkt att fungera som ett stöd i att planera, genomföra och integrera kompetensutvecklande aktiviteter i befintliga strukturer i organisationen.

Guiden Digitaliseringsombud – en modell för arbetsplatslärande

Slutrapport för projektet

Läs slutrapporten för Projekt Modig

Läs mer om resultatet av Modig

Läs artikeln om Modigs slutkonferens, som lyfter fram många olika aspekter på tillvägagångssätt och lärdomar från Modig:

Genom Train the trainer-metoden höjdes den digitala kompetensen

Kontakt

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I korthet

Pågick

1 april 2019–30 juni 2021

GR:s roll

Projektägare och projektledare

Medverkande

Sju av GR:s medlemskommuner: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning.
Digital transformation.

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen.

Uppdaterad