Metod och verktyg

SRHR.se – webbplats för sexualitet och hälsa

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. På hemsidan hittar du utbildnings- och metodmaterial, fakta och aktuella nyheter som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Om SRHR

SRHR.se är ett resultat av samarbetet mellan Göteborgsregionen (GR) och Kunskapscentrum för sexuell hälsa Länk till annan webbplats. (som är Västra Götalandsregionens enhet för SRHR). Samarbetet har pågått sedan 2003 och är unikt på flera sätt. Dels tillhör de båda verksamheterna olika politiska organisationsnivåer (kommunalförbund respektive region) och dels innebär samarbetet en förening mellan två kunskapsområden – skola och vård.

Den gemensamma utgångspunkten är att de två organisationernas samlade kompetenser och perspektiv ska komplettera och berika varandra. Genom att samverka har vi också goda möjligheter att nå ut med ett samlat budskap till olika målgrupper, något som har visat sig vara en framgångsfaktor när det gäller exempelvis prevention av sexuellt överförbara sjukdomar.

Kunskapsområdet sex och samlevnad – som kommer att kallas sexualitet, relationer och samtycke i de nya läroplanerna från 2022 – är i dagens skola inte ett eget ämne. Kunskapsområdet ingår i flera ämnen och undervisningen ska därför samordnas och bedrivas ämnesövergripande. Frågor om kroppen, känslor, relationer och sex är relevanta i allt från biologi och samhällskunskap till engelska och svenska.

Att använda SRHR som utgångspunkt i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning innebär bland annat att betona vikten av allas rätt till likvärdig kunskap. För att uppnå det krävs att skolor tar ett samlat grepp kring undervisningen. Likaså att skolledningen tar ansvar genom att avsätta tid, resurser och mandat för planering, utveckling och genomförande av ämnesövergripande undervisning.

Ett SRHR-perspektiv i vården innebär att i prevention, vård och behandling utgå från individen som rättighetsbärare. Ämnesområdet SRHR är idag inte definierat inom hälso- och sjukvården men berör en mängd mottagningar och professioner som exempelvis gynekologi, mödrahälsovård, ungdomsmottagning, sexualmedicinska mottagningar, venerologi och smittskyddsenheter.

Arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa är splittrat idag. Detta leder till att faktorer som exempelvis ålder, kön och sexualitet avgör var man söker vård och därmed vilken vård man får. En utgångspunkt för SRHR är allas lika värde och principen om ickediskriminering. Att definiera SRHR som ett ämnesområde i vården skulle leda till bättre kommunikation mellan såväl mottagningar och professioner – och öka kunskapen om varandras specialiteter. Detta i sin tur skapar förutsättningar för en god vård på lika villkor.

Kontakt

I korthet

Webbplats

srhr.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiärer

Hemsidan är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar som syftar till att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop. 2005/06:60)

Uppdaterad