Stöd och erbjudande

Stöd i organisering av praktik och samverkan med arbetslivet

Praktik är för många ett sätt att få en första kontakt med arbetslivet. Samtidigt saknas det i många kommuner ett systematiskt och långsiktigt arbete med frågan. Göteborgsregionen (GR) har mångårig erfarenhet av att skapa förutsättningar för en välfungerande samverkan med arbetslivet.

Prao, lia, apl, VFU och arbetsmarknadspraktik. Både elever och arbetssökande vittnar om värdet av praktik och andra vägar genom vilka de får komma i kontakt med arbetslivet. Olika former av samverkan med arbetslivet är både en viktig informationskälla, en förutsättning för ett välgrundat studie- och yrkesval och ett sätt att etablera sig på arbetsmarknaden.

En fungerande matchning

I kommuner konkurrerar verksamheter om arbetslivets uppmärksamhet. Samtidigt vill arbetslivet bidra och göra skillnad, men har svårt att hitta vägen in i kommunernas verksamheter. Det är heller inte ovanligt att delar av verksamheterna är relativt osynliga när det kommer till samverkan med skolan och andra aktörer som arbetar för att få personer i arbete. Att synliggöra kommunen som arbetsgivare glöms helt enkelt bort.

Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för en samverkan där skola och andra verksamheter inom kommunen matchas ihop med det offentliga och privata arbetslivet utifrån förutsättningar och behov. Sådana förutsättningar kan vara utmanande att få till och här kan Göteborgsregionen (GR) bidra med stöd utifrån mångårig erfarenhet av att arbeta med frågorna.

Så kan Göteborgsregionen stötta er

Tillsammans med 13 kommuner har GR byggt upp kunskap och utvecklat matchningsverktyget praktikplatsen.se som stöttar kommuners organisering av praktik. Oavsett om ni i kommunen använder praktikplatsen.se eller inte kan GR bidra med stöttning i processen att skapa en långsiktig och systematisk samverkan med arbetslivet.

Som ett första steg görs en kartläggning för att synliggöra hur samverkan med arbetslivet ser ut i kommunen idag. Utifrån kartläggningen presenteras ett förslag på organisation och under processledning stöttar GR utformningen av den organisationen. Stöd och upplägg utformas utifrån behov, där förutsättningar och tidsplan diskuteras gemensamt vid ett första uppstartsmöte.

Stödet bidrar till den strategiska kompetensförsörjningen inom såväl det privata som det offentliga arbetslivet. Stödet kan även bidra till välgrundade studie- och yrkesval och till att få fler i sysselsättning.

Målet är att skapa samverkan med arbetslivet så att såväl kommunens verksamheter som det privata arbetslivet hittar vägar för samarbeten med utgångspunkt i de behov som finns hos elever och arbetssökande.

Kontakt

I korthet

Hur ser arbetet med praktik och annan samverkan med arbetslivet ut i er kommun? Vad fungerar bra och mindre bra? Och hur kan det utvecklas? Se exempel på hur andra har gjort nedan.

Kungsbacka kommun

På uppdrag av Kungsbacka kommun genomförde GR en kartläggning och en nulägesanalys av studie- och yrkesvägledningen i kommunen. Syftet var att ge en bild av hur organisationen kring detta ser ut idag och få en förståelse för huruvida internt uppsatta mål samt skollag och läroplaner uppnås och efterföljs. Ladda ner rapporten. Pdf, 8 MB.

Mölndals stad

På uppdrag av utbildningsnämnden i Mölndals stad genomförde GR en kartläggning och en nulägesanalys av studie- och yrkesvägledningen i Mölndals stad. Huvudsyftet var att svara på huruvida organisationen av studie- och yrkesvägledarna bidrar till kvalitet i arbetet samt om uppsatta mål och riktlinjer efterföljs. Ladda ner rapporten. Pdf, 500 kB.

Uppdaterad