Rapport

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg

En utvärdering med fokus på deltagarnas perspektiv och mentorskapets betydelse.

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg är en insats riktad till ungdomar i riskzon för kriminalitet och utanförskap. FoU i Väst har utvärderat insatsen med fokus på ungdomarnas erfarenheter och mentorskapets betydelse.

RSG-U: Räddningstjänsten i Storgöteborg – Ungdom

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg är ett samarbete mellan Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG), Socialförvaltningen Nordost i Göteborg (tidigare stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg) och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen (Arbvux) i Göteborg.

Det övergripande syftet är att åstadkomma vad som beskrivs som en vändpunkt i ungdomarnas liv. Lite förenklat kan vändpunkten definieras som en livssituation där ungdomarna i högre grad ger uttryck för en vilja att delta i, och inkluderas i, ”majoritetssamhället”. På sikt är ambitionen att ungdomarna ska bli självförsörjande, med en ökad självständighet och självkänsla.

Handledning av mentorer

Insatsens huvudsakliga innehåll är en särskild anställning där ungdomarna får vara en del av RSG:s verksamhet under handledning av mentorer. Mentorerna är personal vid RSG som frikopplas från sina ordinarie uppdrag på heltid. Parallellt med anställningen och stödet via mentorerna får deltagarna även stöd via socialtjänsten i Nordost och via Arbvux.

Bemöter utanförskap

Det grundläggande problem som RSG-U försöker bemöta är den upplevelse av utanförskap och brist på framtidstro inom ramen för majoritetssamhället och dess normer som många människor kan uppleva. Insatsen riktas till en specifik målgrupp: unga i riskzon för kriminalitet och utanförskap. Det är en mycket aktuell målgrupp som det i hög grad saknas relevanta insatser för, åtminstone insatser som bygger på vetenskaplig grund.

Mentorskapets betydelse

I utvärderingsrapporten beskrivs insatsen utifrån deltagarnas perspektiv och utvärderingen betonar mentorernas betydelse.

Det sker en positiv vändning i deltagarnas livssituation och de ger uttryck för att de fått förändrade levnadssätt, förhållningssätt och tankemönster. Som exempel har de fått vardagsrutiner som fungerar, något som uppfattas som viktigt och positivt för det egna välbefinnandet. RSG-U har även lett till en ökad framtidstro, ökad självrespekt och respekt för andra, samt en starkare känsla av tillit och trygghet.

Mentorerna vill skapa en tillitsfull och trygg relation, men också sätta gränser och visa på vad som krävs för att kunna få och behålla ett arbete.

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg

RSG-U genomfördes första gången 2016. I en internrapport konstaterades då att det i många avseenden är en väl fungerande insats. Men internrapporten bygger inte på någon systematisk utvärdering av insatsen och gör heller inga anspråk på att bidra med vetenskapligt underbyggd kunskap. Det är dessutom enbart mentorernas och socialtjänstens medarbetare som kommer till tals – ungdomarnas perspektiv finns inte med.

Mot den bakgrunden ville man den här gången genomföra en vetenskaplig studie av insatsen med uttalat fokus på ungdomarnas erfarenheter och i det sammanhanget särskilt uppmärksamma mentorskapets betydelse.

Ungdomstjänster vid Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG-U) har fått en fortsättning efter utvärderingen.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström

Publiceringsår

2021

Uppdaterad