Rapport

Vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet

I Partille har man upprättat tydliga samverkansstrukturer kring personer med samsjuklighet, det vill säga de som har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Hur det påverkar de personer som får del av insatsen, personalen och ekonomin? Det tas upp i den här rapporten.

Samsjuklighet kan till exempel handla om personer som både har en psykisk funktionsnedsättning och ett missbruk. Ofta har de ett komplext vårdbehov och de kan behöva vård och stöd från regionen och kommunen samtidigt. Partille kommun har sedan 2007 arbetat för att implementera Vård- och stödsamordning som innebär ett strukturerat samarbete mellan Social- och arbetsförvaltningen (SaF) och Vård- och omsorgsförvaltningen (VoF). Samordningen betyder att strukturer skapas på flera nivåer för att stödja samarbete mellan professionella, och inom ramen för det strukturerade samarbetet inrättades 2011 ett Stöd- och beroendeteam (SoB-teamet).

Målet med insatsen

En person som blir beviljad insatser genom SoB-teamet erbjuds lokalt närmiljöbaserat stöd. Det innebär att personen bor kvar på samma sätt som före insatsen och får boendestöd. Insatsens övergripande mål är recovery, återhämtning som innebär att personen kan återgå till sina tidigare vardagliga rutiner, eller kan börja leva på ett nytt sätt enligt vad som har framkommit under återhämtningsprocessen. Utifrån individens egna mål erbjuder personalen i SoB-teamet stabilitet och kontinuitet i nya eller tidigare etablerade kommunala och regionala vårdkontakter. Professionella och privata kontakter kring varje person med samsjuklighet identifieras och rekryteras för att utgöra en resursgrupp. Utifrån en personlig utvecklingsplan formuleras delmål och återhämtningsprocessen går ut på att arbeta med att uppnå målen.

Ekonomiska besparingar, låg personalomsättning – och avslutade insatser

Arbetet med vård- och stödsamordning kring personer med samsjuklighet har inneburit ekonomiska besparingar för Partille kommun, förekomsten av heldygnsvård har minskat och personalomsättningen i SoB-teamet är mycket låg. Flera av de som har fått insatsen genom SoB-teamet har uppnått recovery och avslutat insatsen. Den här studien visar att vård- och stödinsatser för personer med samsjuklighet kan samordnas genom att olika professioner, både från regionen och kommunen, samarbetar för att personer med samsjuklighet ska få del av kombinerade behandlingsmetoder.

Studiens syfte

Det övergripande syftet med den här studien var att beskriva vård- och stödsamordningen för personer med samsjuklighet i Partille kommun. Till viss del undersöktes också effekterna av vård- och stödsamordningen för personer med samsjuklighet, för personalen och för Partille kommun.

Studien är genomförd av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Jenny Rangmar

Framtagen

Januari 2019

Uppdaterad