Rapport

”Vem är jag utan cannabis?”

Det här är slutrapporten från en treårig studie av Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg, Pdf, 3 MB. och handlar om öppenvårdsbehandling för vuxna personer med riskbruk, missbruk eller beroende av cannabis. Studien tar upp behandlares och klienters perspektiv och förändringsprocesser.

Rapporten är tänkt som ett underlag för att reflektera över och utveckla den behandling som erbjuds både lokalt i Göteborg och på andra behandlingsmottagningar för missbruks och beroendefrågor. Målet är att kunna besvara frågan: Vad är det i behandling som fungerar för vem i vilka praktiska sammanhang? Förhoppningen är också att kunna skapa förståelse för hur behandling kan stödja en person att välja att ta ett steg mot ett liv fritt från cannabis.

Behandling av cannabismissbruk

Cannabis är den drog som används mest av all narkotika i Sverige. Samtidigt som andelen personer som använder cannabis gradvis ökar, utvecklas forskningen om skadeverkningarna av cannabis. Det växande antalet personer som prövar cannabis ställer ökade krav på såväl preventiva insatser som på behandlingsmöjligheter. Det finns få studier om öppenvårdsbehandling för cannabisproblem i Sverige och det råder brist på kunskap som tar hänsyn till behandlares praktik och klienters erfarenheter vid sidan om utfallsresultat.

Behandlingsgruppen bedriver en kostnadsfri serviceverksamhet erbjuder råd, stöd och psykosocial behandling till vuxna över 20 år som bor i Göteborg och har bekymmer med droger, samt deras anhöriga. Det är den enskilde själv som får avgöra behovet. Sättet att bemöta denna heterogena grupp klienter på kan sägas ha varit att utveckla en allmän behandlarkompetens hos personalen där det som erbjuds i mycket handlar om individanpassade psykosociala behandlingssamtal.

Detta tas upp i rapporten:

  • Vilka klienter med cannabisproblem kom till Behandlingsgruppen?
  • Hur upplevde klienterna behandlingen?
  • Vad blev utfallet av behandlingen?

Rapporten tar också upp de ofta djupgående förändringsprocesser som personer som använder cannabis genomgår. Den handlar således om livsval, oro, hopp och kamp om att skapa och utveckla fungerande sammanhang och känsla av värdighet i en situation där livet för många kan upplevas ha hamnat i en återvändsgränd. Den handlar också om det stöd som de kan få under sin förändringsprocess, framförallt med fokus på det som kan komma från öppenvården men också från andra håll.

Studien är ett delprojekt inom ett nationellt projekt – Trestad2 – vilket är en satsning inom cannabisområdet i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg
och Malmö. Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst på uppdrag av Göteborgs stad.

Kontakt

I korthet

Författare

Russell Turner och Torbjörn Forkby

Publiceringsår

2015

Uppdaterad