Utbildning

Tolkarutbildning enligt Kälvestensmodellen

Plats

Göteborg

Startdatum

8 oktober 2024

Kälvestensmodellen är en modell för att utreda och analysera tilltänkta familjehem samt skapa möjligheter för ett framtida stöd under pågående placering. Tolkarutbildningen består av en teoridag och tre (eventuellt fyra) dagar då kursdeltagarna gör en tolkning av en djupintervju med direkthandleding.

Kälvestenmodellen har vuxit fram genom att socialarbetare efterfrågade Anna-Lisa Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar. Boken riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem och adoptivhem. Den grundas i en mängd forskningsstudier, och modellen är väl tillämpbar med dagens teorilandskap och metoder.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom följande:

 • Sammanfattning av Kälvestenmodellen
 • Modellens aktualitet idag
 • Teoretiska utgångspunkter då och nu: 3-generationsteorin och objektrelationsteorin samt behovskopplingstyper (familjetyper/dependensbehovet), uppfostringstyp och image – i förhållande till anknytningsteori, mentalisering och konstruktiva samtal
 • Syftet med tolkning (fördjupning) av intervjun
 • Rollen som ”tolkare”
 • Genomförandet av tolkningen – förberedelser, familjebild, BBIC, struktur, tidsåtgång
 • Tankar om familjens funktion idag – vad ska ett familjehem uppfylla? Vilka krav kan man generellt ställa på familjer och vilka krav bör man ställa; Ett hem att växa i.
 • Tolkning med direkthandledning
 • Tolkning med direkthandledning – reflektör till övrigas tolkningar
 • Reflektion kring genomförda tolkningar och tolkarrollen
 • Analys och bedömning
 • Återkoppling och matchning
 • Återknyta till den teoretiska ramen
 • Sammanfattning och avslutning

Djupintervjuer

I kursen ingår att tolka en djupintervju med fokus på tolkarrollen, familjemönster och återkoppling till den utredda familjen. Varje deltagare har med sig en kollega som har gjort en djupintervju som deltagaren tolkar. Två kursdeltagare gör under ett förmiddagspass en tolkning tillsammans (hälften var). Inom ramen för utbildningen finns tidsmässig möjlighet att genomföra tre stycken (eventuellt fyra) tolkningar av djupintervjuer som deltagarna har med sig. Under de tolkningstillfällen då du inte tolkar deltar du som reflektör.

Utöver tolkningarna varvas föreläsningar med reflektioner, diskussioner, grupparbeten och litteraturseminarium. Upplägget ger möjlighet till interaktion mellan er deltagare och med föreläsaren, i syfte att främja lärandet och fördjupa förståelsen.

Förkunskaper

För att gå kursen krävs det att du har gått grundutbildning i Kälvestenmodellen och att du är väl förtrogen med familjehemsvård (utredning, stöd och uppföljning), samt även själv har genomfört minst fem egna djupintervjuer och fått dem tolkade.

Utbildare

Pernilla Martineau Hall, familjehemskonsulent, och Stefan Larsson, biträdande enhetschef. Båda arbetar på familjehemsenheten på kommunägda Gryning vård men har också lång erfarenhet av kommunal familjehemsvård och av att utbilda inom området.

Litteratur

 • Rasmusson, B & Regnér, M. Framgångsrikt samarbete mellan forskning och fält – om den svenska Kälvestenmodellen, paper 2019
 • Rasmusson, B. & Regnér, M. Ett utvalt hem till ett utvalt barn, Natur & Kultur 2013
 • Crafoord, C. Människan är en berättelse, Natur & Kultur, 1994 (valda delar)
 • Kälvesten, A-L. & Meldahl, G. Familjepsykologi Liber, 1982 (utgången på förlaget, men finns på bibliotek. Hör av er om ni vill ha en kopierad version)

Kontakt

Frågor om kursen:

Frågor om anmälan:

Kurs och konferens

Kontakta oss för frågor kring anmälan.

Anmälan

Sista anmälningsdag

10 september 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

25 000 kr exkl. moms.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

8 oktober, 6–7 november och 14 november (plus eventuellt 15 november som extradag) 2024, kl 9–16.

Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga bekräftelsen som vi skickar cirka tio dagar innan kursstarten.

Målgrupp

Personal inom socialtjänstens familjehemsenheter/barn och unga samt samverkande aktörer som i sitt arbete möter och stöttar i familjehemsutredningar.

Uppdaterad