Nätverk

Nätverket för infrastrukturplanering

Nätverket företräder sina respektive kommuner i infrastrukturfrågor utifrån ett regionalt perspektiv.

Nätverkets syfte och uppdrag är att:

  • Vara ett stöd i GR:s processer och medverka i dialog och remissvar kring nationella och regionala infrastrukturfrågor.
  • Ta upp angelägna mellankommunala frågor inom långsiktig nationell och regional infrastrukturplanering.
  • Vara ett forum för initiativtagande, erfarenhetsutbyte och kunskap över kommungränserna.

Mandat och organisation

  • Nätverkens medlemmar ska ha mandat att företräda sin kommun inom ansvarsområdet.
  • Nätverkens medlemmar ansvarar för att återkoppla arbetet och föra kontinuerlig dialog i den egna kommunen.
  • Medlemskapet är personbundet.
  • Nätverken utser ett arbetsutskott för verksamhetsåret.

Deltagare

Deltagare från medlemskommunerna

Namn

Kommun/organisation

Göran Sewring

Ale

Carolina Jansmyr

Alingsås

Christian Bergman

Göteborg

Fredrik Nielsen

Göteborg

Jenny Ekeblad

Göteborg

Henrik Yngve

Härryda

Agneta Nordström

Kungsbacka

Jenny Bjönness Bergdahl

Kungälv

Johan Sandevärn

Lerum

Anna Berlin

Lilla Edet

Tobias Johansson

Mölndal

Emma Johansson

Partille

Andreas Rutgersson

Stenungsund

Anders Juhlin

Tjörn

Ulrika Swedenborg

Tjörn

Nikolas Ntouklis

Öckerö

Övriga deltagare

Namn

Kommun/organisation

Hannes Lindkvist

Business Region Göteborg

Malin Lindh

Trafikverket

Max Falk

Västra Götalandsregionen

Kontakt

Göta älvbron och gång- och cykelbron, Göteborg

Mötestider 2023

1 februari

7 mars

11 april

23 maj

13 juni

Uppdaterad