Projekt avslutat

Yrk In

Yrk In har stärkt kopplingen mellan introduktionsprogram, (IM) yrkesprogram och arbetsmarknad. Projektet genomfördes mellan 2017 och 2020 och fokus var att i högre grad tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever. För ungdomarna innebar det att få det stöd de behöver för att bli behöriga att söka nationella program, att ta sin yrkesexamen eller att öka sin anställningsbarhet.

Syfte och mål

Syfte

Projektet syftade till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen och samverkan mellan introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram.

Mål

 • Fler unga killar och tjejer ska få möjlighet att delta i aktiviteter eller kurser som ökar deras anställningsbarhet.
 • Verksamheterna som har deltagit i projektet ska ha ökat sin flexibilitet när det gäller utbildningsorganisationens tillgänglighet för alla killar och tjejer.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Bakgrund

Idag finns grupper av ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, även under perioder av låg ungdomsarbetslöshet. Samtidigt har andelen elever som väljer yrkesprogram varit sjunkande under många år, trots att det idag är stor efterfrågan på många av yrkesgrupperna som utbildas.

Yrk Ins fokus var att rusta ungdomar som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden att lättare få tillträde till yrkesutbildning och jobb.

Om projektet

Projektet ägdes av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och drevs i samarbete med tre regioner. I Göteborgsregionen var fokus att utveckla introduktionsprogrammen, framförallt yrkesintroduktion, genom en ökad koppling till yrkesprogrammen. Gymnasieskolor i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka och Lerum medverkade i projektet. Arbetet genomfördes i den egna verksamheten och utifrån respektive skolas behov och förutsättningar.

Framgångsrika arbetssätt

Ett antal arbetssätt som har genomsyrat flera av delprojekten har visat sig vara framgångsrika i arbetet med elever på introduktionsprogrammen som får läsa delar av utbildningen på gymnasieskolans yrkesprogram:

 • Kombinera grundskoleämnen och yrkeskurser
  Den mest framträdande aktiviteten är att IM-elever inom ramen för yrkesintroduktionsprogrammet kunnat läsa yrkeskurser i programgemensamma ämnen kombinerat med att de läser upp betyg i de grundskoleämnen som de saknar.
 • Gemensam elevsyn hos personalen
  Ett uttalat samarbete mellan personal på IM och yrkesprogrammen gör att fler förstår det viktiga i att även vissa elever från IM får läsa yrkeskurser. Exempelvis kan IM-lärare medverka på programråd för yrkesprogrammen.
 • Kartläggning av potentiella elever
  För IM-elever som blir aktuella för enskild yrkesintroduktion och som ska läsa yrkeskurser, antingen integrerat på yrkesprogrammen eller som en egen grupp på IM, blir själva kartläggningsarbetet avgörande.
 • Extra mycket arbetsplatsförlagt lärande
  Mer praktik/apl än ordinarie yrkesprogram ger eleverna språkträning och bättre insyn i yrket. Samtidigt får de goda kontakter med arbetslivet som kan leda till anställning.

Individanpassningar

För att varje elev ska nå sina mål krävs en individuell studieplan för exempelvis schema, undervisningstakt, läromedel och grupptillhörighet. Denna behöver följas upp regelbundet och justeras vid behov:

 • Språkstöd och studiehandledning på modersmål
  Eftersom många elever som läser på IM är nyanlända är kompletterande språkstöd viktigt för att förstå undervisningen och ta hela eller delar av yrkeskurser i de programgemensamma ämnena. Det är även en hjälp för lärarna i undervisningssituationer.
 • Dubbelt mentorskap
  Lärare i svenska som andraspråk eller annan personal från IM och yrkeslärare från nationellt yrkesprogram delar upp ansvarsområden för eleven, såväl när det gäller studiesituation som elevens övriga kontakter med exempelvis boende och god man.
 • Samarbete med studie- och yrkesvägledare
  Regelbunden studie- och yrkesvägledning med fokus på arbetsmarknaden och framtida val är en viktig del i elevernas utbildning, såväl i klassrummet som i enskilda samtal.

Resultat

Verksamheterna som deltog i de fyra delprojekten i Göteborgsregionen (GR) ökade sin flexibilitet när det gäller utbildningsorganisationens tillgänglighet för alla killar och tjejer. Här följer några exempel:

 • Den 1-åriga yrkesintroduktionen mot vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka implementerades.
 • Yrkesintroduktion för grupp på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs Gymnasium i Kungsbacka permanentades efter projektet.
 • Yrkesintroduktion för enskild elev på Alströmergymnasiet i Alingsås och på Lerums gymnasium i Lerum, där introduktionsprogramselever läser integrerat på nationella yrkesprogram, blev ett väletablerat arbetssätt och en utbildningsväg som levt vidare på skolorna.
 • Majoriteten av deltagande elever ökade sin anställningsbarhet genom att ha genomfört praktik/apl med goda omdömen samt genom att ha erhållit gymnasiepoäng efter att ha läst yrkeskurser i programgemensamma ämnen.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 september 2017 – 28 februari 2020

GR:s roll

Projektledare, processledare, medverkande

Projektägare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Medverkande

Göteborgsregionen i samarbete med tre andra regioner: Regionförbundet Västerbotten, Region Gävleborg och Region Jämtland Härjedalen

Gymnasieskolor i Alingsås, Göteborg, Kungsbacka och Lerum

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 4. God utbildning
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Länkar, externa webbplatser

SKR:s rapport som presenterar erfarenheter från projektet Yrk In Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad