Projekt avslutat

Matavfallsspurten

Matavfall ger biogas som i sin tur till exempel kan bli bränsle för bussen du tar till jobbet. Eller biogödsel för åkrarna. Men att öka insamlingen av matavfall är en utmaning. Detta projekt sprider kunskap och ger stöd, inspiration och metoder.

Syfte och mål

Projektet Matavfallsspurten ska stötta kommuner och kommunala bolag i Västra Götaland så att mängden insamlat matavfall till biogasproduktion ökar inom regionen. Matavfallet som samlas in är av god kvalitet och behandlas uteslutande i biogasanläggningar.

Finansiär

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) och deltagande kommuner och organisationer.

Västra Götalandsregionen, logo

Fördjupning

Projektet, som har mynnat ut i ett nätverk, arbetar med:

  • Tematräffar kring intressanta ämnen som hur man ökar insamlingsgraden i flerbostadshus, skapar kvalitetssäkring och förbättrar kommunikationen i alla led.
  • Introduktionsträffar och studieresor för att överföra viktig kunskap från kommuner och organisationer med stor erfarenhet av insamling till aktörer som är nybörjare i källsortering eller behöver lära av dem som har kommit längre på området.
  • Koordinering och kunskapsspridning kring matavfall för att på allra bäst sätt nyttja nätverkets material och erfarenheter.
  • En personalpool av studenter med utbildning kring matavfallsinsamling, biogas- och biogödselproduktion som kan hyras in av deltagande organisationer vid behov.
  • Tematräffar med fastighetsägare och fastighetsskötare, nyckelgrupper som står för en stor del av det matavfall som varken är utsorterat eller - om det är sorterat - har sorterats fel.
  • Matavfallsspurten fungerar som en kunskapsbas i hela regionen och kan svara på frågor som andra aktörer kanske inte har svaret på. Projektet bistår nationella projekt i styr- och referensgrupper för att sprida kunskap inom Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och andra.

Kontakt

I korthet

Pågår

2019-2023

GR:s roll

Projektägare, utförare

Medverkande

Kommuner inom Västra Götaland

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 7. Hållbar energi för alla
Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Uppdaterad