Projekt pågående

Resurssmart kommun

Våra resurser är begränsade men trots det fortsätter resursslöseriet. För att vända trenden drar Resurssmart kommun igång hösten 2023! Vill er verksamhet ta chansen och vara med? Resurssmart kommun är ett paket av välbeprövade metoder, utbildningar och verktyg för att få kommunerna att använda sina ekonomiska, sociala och ekologiska resurser på ett smart sätt som ger tid och pengar över till kärnverksamheten.

Metoden bygger på ett etablerat koncept som använts i projekten Resurssmart äldreboende och Resurssmart förskola med sopsamlarmonstren, där 130 verksamheter i Göteborgsregionen hittills deltagit. På äldreboendet Sekelbo blev vinsterna många fler än minskad resursanvändning, såsom bättre ekonomi, gladare boende och bättre arbetsmiljö.

Syfte och mål

Syftet med Resurssmart kommun är att stötta, stärka och accelerera kommunernas arbete med att etablera nya rutiner och normer för att kunna använda sina resurser på ett effektivt och smart sätt. Kommunerna får stöd med att uppnå mål inom avfallsplanen men även inom ekonomi, miljö, klimat, arbetsmiljö och användarnöjdhet.

Målet är både att kommunala verksamheter, i synnerhet äldreboenden och förskolor, ska få praktisk hjälp att komma i gång med arbetsmetoden och att ge kommunerna verktyg för att kunna arbeta vidare. Långsiktigt är målet att alla verksamheter inom GR:s kommuner blir resurssmarta så att resursanvändningen och avfallsmängderna minskar.

Finansiär

Resurssmart kommun är en del i arbetet med att uppnå mål inom avfallsplanen och finansieras av medlemskommunerna genom en gemensam satsning.

Fördjupning

Under de senaste åren har ett antal olika insatser med syfte att skapa resurssmarta verksamheter genomförts inom Göteborgsregionen. På uppdrag av medlemskommunerna kommer GR genom Resurssmart kommun att stärka och sprida arbetsmetodiken till fler verksamheter.

Exempel från tidigare projekt:

 • På äldreboende Sekelbo genomfördes en av de tidiga testerna med att arbeta resurssmart. Arbetet blev mycket lyckat och totalt genomfördes 40 åtgärder vilket resulterade i 143 000 kr i minskade verksamhetskostnader, 10 ton minskade CO2e utsläpp och 4,5 ton minskade avfallsmängder. En ökad trivsel och arbetsmiljö för både boende och anställda på äldreboendet var andra viktiga och starka resultat från insatsen. Arbetet skedde enligt devisen ”Alla vinner när avfallet försvinner”.
 • På Gropens gård förskola genomfördes totalt 33 åtgärder vilket resulterade i 33 000 kr i minskade kostnader, 7,5 ton minskade CO2e utsläpp och 3 ton minskade avfallsmängder.

Vinsterna med att bli resurssmart

 • Tid och pengar över till kärnverksamheten. Genom att bli resurssmarta kan både inköpskostnader och avfallsavgifter sänkas. Tid kan användas till annat än att hantera produkter och avfall.
 • Nöjdare användare. Livskvaliteten för användarna höjdes genom enkla effektiva åtgärder, exempelvis genom ändrade rutiner för inkontinensskydd och måltider
 • Bättre arbetsmiljö: Personalens arbetsmiljö förbättras genom mindre onödig hantering av avfall och inköp samt mindre stress. Arbetsplatser har också blivit en mer positiv miljö med superengagerad personal.
 • Gott rykte: Sekelbo har efter insatserna fått betydligt fler ansökningar till lediga tjänster.
 • Bättre för miljön: Allt avfall var en gång nya produkter. För att producera dem krävdes råvaror, energi och kemikalier. Ju mindre som slängs desto mindre behov av nya produkter och påverkan på miljö och klimat.
 • Uppnår mål och följer lagen: Genom att bli resurssmarta följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla globala, nationella och lokala mål. Exempelvis att avfall från kommunens verksamheter ska minska med 40% per heltidsanställd till 2030.

Vad får ni som deltagare?

Det är gratis att delta och alla verksamheter som deltar erbjuds:

 • Utbildning
 • Workshop
 • Informationsmaterial
 • Coachning
 • Uppföljningsmöten och möjlighet till samverkan

Måluppfyllelse

Genom att bli resurssmart och förebygga avfall följer vi lagstiftningen och bidrar till att uppfylla mål i:

 • Agenda 2030
 • Sveriges miljömål
 • Avfallsplanen
 • Kommunernas klimatlöften

Anmälan

Vill ni bli resurssmarta?

Anmälan Resurssmart kommun Länk till annan webbplats.

Antalet platser är begränsade.

Kontakt

Saga Pilblad Hjerpe

Regionplanerare avfall

031-335 53 33

Hand som vattnar växter som står ovanpå en hög med mynt, foto

I korthet

Pågår

2023 – 2024

Resurssmart kommun inleds hösten 2023 och är indelat i tre etapper på fyra månader vardera.

Etapp 1: augusti/september – december 2023

Etapp 2: oktober 2023 – januari 2024

Etapp 3: november 2023 – februari 2024

GR:s roll

Projektägare

Medverkande

Kommunala verksamheter och avdelningar i GR:s medlemskommuner.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Social sammanhållning och trygghet
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur​

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Uppdaterad