Rapport

Aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborg 2019

FoU i Väst vid Göteborgsregionen har sedan år 2018 följt upp aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård i kommunerna i Göteborgsregionen. Årets rapport syftar till att fördjupa förståelsen av aktualiseringar som inkom till Göteborgs tio stadsdelar under år 2019.

Statistiken från verksamhetssystemen har analyserats för att tydliggöra vilken typ av aktualiseringar som görs, vilka orsakerna är, vem som aktualiserar och om aktualiseringen leder till vidare utredning eller inte. Dessutom har stadsdelarna fått arbeta med sina egna data i forskarsledda seminarier, där ytterligare önskemål om analyser av materialet har fångats upp.

Aktualiseringar i olika stadsdelar

Resultaten i studien visar att det fortfarande är en betydande andel av alla barn och unga i Göteborg som blir föremål för aktualisering under ett år. Stadsdelarnas skilda villkor och befolkningssammansättning speglas i statistiken när det gäller till exempel vilka orsakerna är för orosanmälningar och hur stor andel av barn och unga i befolkningen som blir föremål för aktualiseringar. Detta indikerar att det fortsatt finns stort behov av strukturellt förebyggande arbete i stadsdelarna för att minska skillnaderna i levnadsvillkor, och av samverkan inom kommunen för att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Utifrån resultaten från denna studie rekommenderar FoU i Väst att fortsätta följa upp aktualiseringarna. Vi rekommenderar dessutom att genomföra kvalitativa studier för att djupare kunna analysera de barn och unga som blir aktualiserade, vad skillnader i utredningsgrad och antal aktualiseringar beror på, vilka insatser som sedan sätts in för dessa barn och vad resultaten för dem blir. Det är också viktigt att undersöka i vilken grad barnen är delaktiga i processen och hur delaktighet kan främja resultat av insatser.

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Malin Isaksson och Jeanette Olsson

Framtagen

2020, reviderad 2021

Uppdaterad