Artikel

Nära vård: Kommun och vårdcentral samverkar genom Familjehuset Klippan

Kommunerna är mitt uppe i omställningen till det som benämns som nära vård. Men vad innebär det egentligen? I några filmer ger vi exempel på arbetssätt som främjar nära vård och omsorg, och som redan idag finns i kommunerna i Göteborgsregionen. Denna film, med temat samverkan, ger exempel från Kungälvs kommun.

September 2022

En viktig del i nära vård är att aktörerna inom vård och omsorg samverkar med varandra. Insatserna ska ses som en helhet, inte som isolerade insatser, och aktörerna ska ta ett gemensamt ansvar för att ge individen den bästa lösningen. Ett exempel på framgångsrik samverkan är Familjehuset Klippan i Ytterby, Kungälvs kommun, där team med olika yrskesroller från både kommun och region samarbetar för att gemensamt hitta den bästa lösningen för barn med familjer. På plats i verksamheten finns representanter från Kungälvs kommuns verksamheter socialtjänst och skola, samt Kustens vårdcentral med regionala tilläggsuppdraget Ungas psykiska hälsa (UPH).

Ärenden kan lyftas till Klippans teammöten

Familjehuset Klippan är en mottagning för barn och unga 6-18 år och deras familjer. På Klippan arbetar yrkesroller som psykolog, socionom, arbetsterapeut och fysioterapeut och de har gemensamma teammöten varje vecka där de tar hand om ärenden som har lyfts från någon aktör – det vanligaste är skolan. På teammötena diskuterar de vilket stöd, och av vilken aktör, som ska erbjudas barnet och familjen.

Det kan till exempel handla om att en skolas elevhälsoteam, med föräldrarnas samtycke, har kontaktat Klippan om ett barn som har svårt att fokusera i skolan och har konfliktfyllda relationer med kamrater och lärare. Teamet beslutar tillsammans om vilken insats, och från vilken verksamhet, som är lämplig i första hand, och följer upp effekten och eventuellt erbjuder andra insatser senare vid behov.

Flera framgångsfaktorer

Annika Haglunds, som är samordnare på Familjehuset Klippan, berättar om framgångsfaktorerna för samverkan genom Klippan.
– Familjerna bollas inte runt utan får ett gott omhändertagande, aktörerna vet vem som gör vad, det finns en fast tid för teammötena varje vecka så tiden är prioriterad och det finns en gemensam styrgrupp med verksamhetschefer från de inblandade aktörerna så att samverkan hålls levande. Vi märker att det blir ett gott stöd för familjerna. De behöver inte söka sig runt utan får en sammanhållen vård och insats som ligger nära där de är.

Fler filmer om Nära vård

Vi gör filmer på olika teman som berör nära vård. Du hittar filmerna på sidan Filmer om nära vård

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Uppdaterad