Rapport

Föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården

Rapporten ”Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården” redovisar en studie om hur föräldrastödjare i Göteborg upplever sitt arbete. Rollen som familjestödjare är ny i de flesta områden.

Föräldrastödjare är en yrkesroll i det utökade hembesöksprogrammet. En föräldrastödjare arbetar tillsammans med barnhälsovårdens sjuksköterskor i att möta förstagångsföräldrar i utsatta områden i Göteborg. Rollen är ny i de flesta områden, vilket gör det särskilt intressant att belysa innebörden av den. Rollen som föräldrastödjare är även ett exempel på tidigt förebyggande socialt arbete, vilket ligger i linje med innehållet i den nya socialtjänstlagen.

Syfte och metod

Syftet med den här studien var att undersöka hur föräldrastödjare upplever sitt arbete. Studien bygger på material från tre fokusgrupper och en enskild intervju med totalt 13 föräldrastödjare som genomfördes mellan oktober 2020 och januari 2021.

Materialet som samlades in har analyserats med hjälp av tematisk analys och resulterade i fyra teman: Rollförändring, Arbete på BVC:s arena, Representera socialtjänsten och Att stötta föräldrarna. Dessa teman beskriver hur föräldra-stödjarna bidrar med ett psykosocialt perspektiv till den allmänna barnavården. Men rollen som föräldrastödjare är ny och därför inte okomplicerad. De teman som kom fram i studien väcker frågor om samverkan och dialog över yrkesgränser, juridiska och organisatoriska hinder samt frågor om motivationen till att arbeta universellt.

Resultat

Rollen som föräldrastödjare upplevs som relativt fri utifrån givna ramar, vilket skapar goda möjligheter att möta föräldrars olika behov. Det faktum att föräldra-stödjarna representerar socialtjänsten innebär dock en balansakt. Genom de relationer som föräldrastödjarna etablerar till föräldrarna är deras förhoppning att de sår frön som kan slå rot, så att minnet av dem finns kvar om familjen skulle behöva hjälp någon gång i framtiden.

Den här rapporten är ett litet bidrag till att skapa förståelse för vad det innebär att arbeta med utökade hembesök som socionom. Men fler berättelser behövs, inte minst från föräldrarnas perspektiv.

Utökade hembesök hos förstagångsföräldrar

Den här rapporten har fokus på föräldrastödjarna i det utökade hembesöksprogrammet i Göteborg, som riktar sig till familjer med barn mellan 0 och 15 månader. FoU i Väst har haft i uppdrag att utvärdera programmet. Här hittar du slutrapporten från utvärderingen: Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl och Elin Alfredsson

Framtagen

2022

Uppdaterad