Rapport

Aktualiseringar till den sociala barn- och ungdomsvården i Göteborgs stad 2020

Oftast är det en anmälan som ligger bakom att barn och unga aktualiseras i socialtjänsten i Göteborg. Den vanligaste bakomliggande orsaken är våld inom familjen. Det är ett par av de saker som framgår av den här rapporten.

Rapporten visar att det under 2020 gjordes totalt 25 354 aktualiseringar rörande barn och unga i åldern 0 till 20 år i Göteborgs stad. Det är en ökning med 9,6 procent jämfört med 2019. Aktualiseringarna rörde 13 130 barn och unga, vilket motsvarar 9,8 procent av samtliga barn och unga 0–20 år (samma barn eller ungdom kan aktualiseras flera gånger).

Aktualiseringar i form av anmälningar

Aktualiseringarna bestod till 81,5 procent av anmälningar. Anmälningarna ökade med 8,3 procent mellan 2019 och 2020. Det är en betydligt kraftigare ökning än under de två föregående åren och den ligger i linje med ökningstakten i andra regioner.

Den vanligaste orsaken till att barn och unga aktualiserades i socialtjänsten i Göteborg förra året var våld inom familjen (13 procent). Därefter kom missbruk hos vårdnadshavare eller närstående (10 procent), bristande omsorg (10 procent), beteendeproblem hos barnet eller den unge (7 procent) och relationsproblem (7 procent).

Totalt sett var andelen aktualiseringar som rör pojkar 51 procent, flickor 44 procent och okänt kön 6 procent. Skillnaderna mellan könen minskar för varje år.

Vem som står för de flesta aktualiseringarna skiljer sig åt beroende på om det handlar om anmälningar, ansökningar eller annat. Polisen, skolan och hälso- och sjukvården står exempelvis för de flesta av anmälningarna medan anhöriga och barnet eller den unge själv står för de flesta av ansökningarna.

Aktualisering – Vad händer sen?

Av samtliga aktualiseringar ledde 33 procent till att en ny utredning startade i socialtjänsten. I 31 procent av fallen fogades aktualiseringen till ett pågående ärende eller utredning och i 36 procent av fallen lämnades aktualiseringen utan vidare åtgärd. Det skiljer dock mellan de olika aktualiseringstyperna. I enlighet med lagkraven lämnas ingen ansökan utan åtgärd och i stort sett alla begäran om yttrande eller upplysning hanterades också. Vad gäller anmälningarna så lämnades 39 procent utan åtgärd.

Inga tydliga effekter av pandemin

Studien visar att det inte finns några tydliga effekter av pandemin vad gäller aktualiseringar av barn och unga i Göteborg under 2020. Det är dock troligt att effekter av pandemin kommer att visa sig längre fram, framför allt eftersom den inneburit att redan utsatta grupper fått en ännu mer ansträngd ekonomisk situation. Denna och andra studier har visat att det redan finns stora ojämlikheter mellan storstädernas olika områden. Pandemin har ytterligare vidgat inkomstskillnaderna, och det är viktigt att arbeta för att detta i sin tur inte ytterligare vidgar skillnaderna i barns levnadsvillkor.

Behov av uppföljning, analys och planering

En förutsättning för att kunna följa utvecklingen och ha möjlighet att fokusera arbetet där det behövs bäst är kontinuerlig och systematisk uppföljning, analys och planering av verksamheten. Det är också viktigt att studier genomförs som analyserar vad som sker efter aktualiseringsfasen, det vill säga i utrednings-, insats- och uppföljningsfaserna. Först då kommer det bli möjligt att veta om insatser som erbjuds tas emot, är behovsanpassade och leder till önskat resultat.

Framsidesbild från rapporten om aktualisering socialtjänst i Göteborgs stad 2020 som visar barn som hoppar hage

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Jeanette Olsson

Framtagen/publiceringsår

2021

GR:s roll

Göteborgsregionen, FoU i Väst har tagit fram rapporten på uppdrag av Göteborgs stad

Uppdaterad