Rapport

Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning?

Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning? Kommunerna behöver rekrytera och det finns arbetssökande – men de har inte alltid den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Ett sätt att möta den situationen är att utforma så kallade assisterande tjänster. I den här delrapporten kan du läsa om hur kommunerna arbetar med den här frågan.

Våren 2016 genomförde Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland och GR en gemensam konferens på temat framtidens kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden.

Valet av tema ska ses i ljuset av två centrala samhällsutmaningar; dels den kompetensbrist och de rekryteringssvårigheter som många arbetsgivare ger uttryck för, dels den växande andelen arbetssökande som trots en god arbetsmarknad inte lyckas få ett arbete och som befaras hamna i ett långvarigt utanförskap.

Assisterande tjänster

Den idé som fick mest uppmärksamhet och som flest konferensdeltagare uppfattade som angelägen att arbeta vidare med var det som här kallas för assisterande tjänster. Begreppet kan ha olika betydelser, men den gemensamma tanken med assisterande tjänster är att tillskapa tjänster som ligger i linje med de kvalifikationer som tillgänglig arbetskraft besitter. De nya tjänsterna tillskapas genom att arbetsuppgifter som inte kräver formell yrkesutbildning eller kompetens bryts ut från befattningar där det råder kompetensbrist, exempelvis socialsekreterare, förskollärare och undersköterskor. Arbetsuppgifterna sammanförs i nya tjänster vars innehåll innebär att rekryteringsbasen blir betydligt större och att den även kan omfatta personer som idag står relativt långt från arbetsmarknaden.

Vad sker i kommunerna?

För att beskriva och tydliggöra om och hur assisterande tjänster tillämpas i praktiken har FoU i Väst genomfört en studie med fokus på initiativ som både drivs av och riktar sig mot den kommunala sektorn.

De frågor som har belysts är:

  • vilka initiativ som pågår inom den kommunala sektorn
  • hur dessa initiativ ser ut när det gäller form och innehåll
  • om det finns olikheter när det gäller vilka utmaningar som man avser att hantera
  • vilka effekter man tänker sig att initiativen ska resultera i.

Fackligt perspektiv

Eftersom assisterande tjänster har bäring på frågor om arbetsmiljö, arbetsfördelning och organisering av arbete är det också en fråga som aktualiserar ett fackligt perspektiv. Hur fackliga organisationer allmänt förhåller sig till assisterande tjänster är därför ytterligare en fråga som har uppmärksammats.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström Casinowsky

Publiceringsår

2017

Uppdaterad