Metod och verktyg

Att få leva tills man dör – studiematerial palliativ vård

Ett studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre. Materialet riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersoal inom äldreomsorgen.

Visionen för palliativ vård och omsorg i Sverige är att alla människor – oavsett ålder, kön, diagnos, vårdplats och geografisk vistelse – ska få en likvärdig och välfungerande vård i livets slut.

De allra flesta människor som dör är äldre och ofta har deras sista år i livet karakteriserats av sjukdomar, nedsatta funktioner, kognitiva svårigheter och vård- och omsorgberoende.

Undersköterskan viktig i den palliativa vården

I livets slutskede vårdas äldre i hög utsträckning i allmän palliativ vård, av undersköterskor i kommunens äldreomsorg (i hemmet, på särskilda boenden eller på korttidsboenden). Detta ställer krav på att den som är undersköterska har kunskap och kompetens, inte minst när det gäller att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella behov hos döende äldre utifrån ett palliativt förhållningssätt.

Den här boken riktar sig till undersköterskor och annan omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen som vill fördjupa sina kunskaper om palliativ vård och omsorg om svårt sjuka och döende äldre.

Underlag för en studiecirkel

Boken är främst tänkt att användas som underlag i en studiecirkel och som stöd för verksamhetsutveckling inom området. Boken utgår från centrala teman i den palliativa vårdfilosofin, så som symtomlindring, stöd till närstående, teamarbete och kommunikation. FoU i Väst har i samarbete med Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarat för att ta fram studiematerialet.

Kontakt

I korthet

Författare

Sara Nordenhielm

Framtagen

2014

Uppdaterad