Artikel

Filmer om nära vård

Kommunerna är mitt uppe i omställningen till det som benämns som nära vård. Men vad innebär egentligen nära vård? I några filmer ger vi exempel på arbetssätt som främjar nära vård och omsorg, och som redan idag finns i kommunerna i Göteborgsregionen.

Olika teman på nära vård

Filmerna handlar om olika teman som också utgör exempel på områden som är centrala när det gäller att utveckla en god och nära vård:

  • Digitalisering
  • Kompetensutveckling
  • Samverkan
  • Personcentrering
  • Egenvård
  • Hälsofrämjande och förebyggande

Filmerna är gjorda under 2022 och 2023.

Syfte

Syftet med filmerna är att visa och sprida kunskap om vad nära vård konkret kan innebära, bidra till erfarenhetsutbyte mellan er kommuner och att inspirera till att utveckla arbetssätt som främjar nära vård. Filmerna riktar sig till dig som arbetar inom kommunal vård- och omsorg. Visa dem gärna på APT:er eller sprid på annat sätt i era kommuner.

Filmer om nära vård i GR:s medlemskommuner

Göteborgs Stad integrerar forskning i vård och omsorg

Kunskap är avgörande för en god och nära vård och omsorg. Men traditionellt bedrivs forskning till stor del på sjukhus utifrån hälso- och sjukvårdens behov. I filmen får du veta mer om hur Göteborgs Stad satsar på att utveckla mer kunskap utifrån den kommunala primärvårdens behov. Läs mer och se filmen

Digitalisering i Mölndal

Genom att utveckla nya eller redan befintliga digitala verktyg kan man exempelvis involvera patienten/brukaren mer i arbetet med sin hälsa. Ett exempel på det finns i Mölndals stad, som använder ett egenmonitoreringssystem som de kallar Hälsoportalen. Det är ett digitalt system för vård och omsorg som används genom att patienten laddar ner en app i mobiltelefonen eller får hem en digital platta. Till plattan hör ett antal instrument där patienten kan kontrollera vissa hälsovärden själv. Hälsoportalen innehåller även många andra funktioner: videomöten, chatt, filmer, frågeformulär och möjlighet att lägga in mål för patienten som sedan följs upp. Läs mer och se filmen

Kompetensutveckling i Partille

Omställningen till nära vård medför att allt mer avancerad vård och omsorg kommer att utföras hemma hos patienterna. Därför krävs kompetensutveckling av personalen inom den kommunala vård- och omsorgen. Ett exempel på en bred satsning på kompetensutveckling finns i Partille kommun. De är mitt uppe i ett arbete med att att utveckla teamsamverkan och öka kompetensen i palliativ vård hos all vård- och omsorgspersonal. Läs mer och se filmen

Samverkan i Kungälvs kommun

En viktig del i nära vård är att aktörerna inom vård och omsorg samverkar med varandra. Insatserna ska ses som en helhet, inte som isolerade insatser, och aktörerna ska ta ett gemensamt ansvar för att ge individen den bästa lösningen. Ett exempel på framgångsrik samverkan är Familjehuset Klippan i Ytterby, Kungälvs kommun, som är en mottagning för barn och unga 6-18 år och deras familjer. På plats i verksamheten finns representanter från Kungälvs kommuns verksamheter socialtjänst och skola, samt Kustens vårdcentral med regionala tilläggsuppdraget Ungas psykiska hälsa (UPH). Varje vecka träffas samverkansteamet som består av psykolog, socionom, arbetsterapeut och fysioterapeut, för att ta hand om ärenden där barn och familjer behöver stöttning. Läs mer och se filmen

Personcentrerat arbetssätt

Vad innebär ett personcentrerat arbetssätt i kommunal vård, stöd och omsorg? Hur går det till rent konkret och vilka är vinsterna? Den här filmen ger en övergripande kunskap om det personcentrerade arbetssättet ur ett kommunalt perspektiv.

Tillsammans med de övriga kommunalförbunden i Västra Götaland har vi tagit fram den här filmen för att ge stöd och inspiration till fortsatt utveckling av det personcentrerade arbetssättet i kommunernas alla verksamheter. Läs mer och se filmen pm personcentrerat arbetssätt

Tips på filmer som andra har gjort

Syftet med projektet Händerna på ryggen är att öka kunskapen och synliggöra ett rehabiliterande förhållningssätt hos omvårdnadspersonal. Projektet är en del av Härryda kommuns förberedelser i omställningen till god och nära vård. Läs mer och se filmen på Härryda kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Presentationsmaterial om nära vård

Se även vårt bildspel om nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Bildspelet är framtaget av GR tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionen. Använd gärna presentationen men uppge att den kommer från oss. Ladda ner presentationen om nära vård Powerpoint, 5 MB.

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Uppdaterad