Rapport

Att ha eller inte ha inflytande – social dokumentation

Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen. En studie om ett arbete i stadsdelen Centrum i Göteborgs Stad.

Äldreomsorgen i stadsdelen Centrum i Göteborgs Stad utbildade under åren 2005–2007 all personal i hemtjänst och på äldreboende i målstyrt individuellt arbetssätt med social dokumentation inom ramen för den nationella satsningen Kompetensstegen.

Centrums äldreomsorg valde att öka vårdtagarens möjlighet till inflytande genom att utveckla målstyrt individuellt arbetssätt med social dokumentation. Andra mål för utvecklingsarbetet var att varje vårdtagare skulle få det stöd de behöver utifrån individuella behov och att vårdtagarna skulle få samma stöd oavsett vem som ger stödet.

Vad kunde man lära av införandet av det nya arbetssättet?

Tio vårdtagare från två olika geografiska hemtjänstområden i stadsdelen Centrum intervjuades. Frågor ställdes utifrån målen för målstyrt individuellt arbetssätt; ökat inflytande, individuellt stöd och kontinuitet i omsorgen. Ett annat frågeområde fokuserade på hur vårdtagarna uppfattat presentationen av det nya arbetssättet.

Omsorgsplanen (genomförandeplan)

En del av social dokumentation är omsorgsplanen, som från och med 2006 kallas genomförandeplan. Omsorgsplanen är en överenskommelse mellan vårdtagare och personal om vad som ska göras och på vilket sätt. När omsorgsplanen tas fram tillsammans med vårdtagaren ska vårdtagaren ges möjlighet att framföra önskemål utifrån sina individuella behov. Planen ska fungera som ett verktyg i att arbeta målinriktat med uppföljning och utvärdering av hemtjänstinsatserna.

I undersökningen framkom att få av vårdtagarna kom ihåg eller uppfattade omsorgsplanen som en överenskommelse. En reflektion är att det inte behöver betyda att omsorgsplanen inte fungerar som ett verktyg. Om det man kommit överens om utförs, kan dokumentationen vara mindre viktig för vårdtagaren.

Flertalet av vårdtagarna kunde inte uppge målet för den hjälp de fick. Några reflekterade över målet i övergripande termer som att kunna bo kvar hemma till livets slut. Mer specifik målsättning hanteras sällan i biståndsbedömning eller i tvärprofessionell samverkan, d.v.s. i steget före att ta fram mål i genomförandefasen av vad som beviljats.

Kontinuitet viktig kvalitetsaspekt

De flesta av vårdtagarna var nöjda med den hjälp de fick, men beskrev också att de anpassat sina behov av hjälp efter vad som erbjuds. De flesta vårdtagarna talade om vikten av att det är samma personal som kommer och att relationen till kontaktpersonen var mycket betydelsefull. De flesta var väldigt nöjda med personalens bemötande. Ungefär hälften av vårdtagarna uppgav att de fick olika hjälp beroende på vem i personalgruppen som kom. Kontinuitet är kanske den viktigaste kvalitetsaspekten.

Vad ville vårdtagarna ha inflytande över?

Ett tema var att få information om och att kunna påverka vem som kommer, när och vilken hjälp som ges vid dagens besök. Många önskemål handlade om att få hjälp av samma personal. Det var en viktig aspekt av inflytande att kunna planera sin vardag och veta vad som händer idag. Ett annat tema handlade mer om tjänsterna i sig: att kunna få välja mataffär, välja maträtt vid matleverans och att kunna få hjälp med småsaker, ofta kopplat till städning.

Rapporten har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Charlotte Nyberg

Publiceringsår

Augusti 2007

 

Framsida på rapporten Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan

Uppdaterad