Artikel

Nära vård: Kompetensutveckling i teamsamverkan och palliativ vård

Kommunerna är mitt uppe i omställningen till det som benämns som nära vård. Men vad innebär det egentligen? I några filmer ger vi exempel på arbetssätt som främjar nära vård och omsorg och som redan idag finns i kommunerna i Göteborgsregionen. Denna film, med temat kompetensutveckling, ger exempel från Partille kommun.

April 2022

Genom omställningen till nära vård kommer allt mer avancerad vård att utföras i patienternas hem. Det innebär att kompetensutveckling kommer vara avgörande för att lyckas uppnå en god och nära vård för alla. Partille kommun är ett exempel på hur man genom att utbilda brett och strukturera upp teamsamverkan kan göra det tryggare för både patient och personal.

Förbättra teamssamverkan

Arbetet startade när de genom en enkät till anhöriga såg att teamsamverkan inte fungerade så bra i arbetet kring palliativa patienter. De beslutade då att göra en bred satsning på att förbättra teamsamverkan och att kompetensutveckla alla personal inom hemsjukvården.
– Vi utsåg en arbetsgrupp med sjuksköterskor från hemsjukvården, de har varit arbetsgrupp tillsammans med omsorgsledare och rehab. Vi har haft träffar där vi arbetat utifrån PDSA-strukturen. Problemet var tydligt: vi saknade en fungerande teamsamverkan, berättar Johanna Runger Simonsson, som är distriktssjuksköterska i Partille kommun.

Tagit fram eget utbildningsprogram

Genom bland annat en ny struktur för hur teamsamverkan ska gå till samt nya rutiner och checklistor är målet att ge trygghet åt alla – individen som är i livets slutskede, anhöriga och personal. För att uppnå det är kompetensutveckling en viktig del och därför har de tagit fram ett utbildningsprogram som alla som arbetar inom hemsjukvården får delta i. Alla går först webbutbildningen Palliation ABC, som Betaniastiftelsen utvecklat i samarbete med Svenskt Demenscentrum, och därefter får alla gå en utbildning som personalen i arbetsgruppen själva tagit fram.

Kvalitetssäkring och yrkesstolthet

Specialistundersköterskan Camilla Ek tycker att utbildningen, den nya strukturen för teamsamverkan och de nya rutinerna tydliggör hur de olika professionerna ska samverka med varandra.
– Det skapar en trygghet för patienten och dess anhöriga. Man vet att alla strävar efter samma mål. Den tydliggör vem som gör vad och i vilken ordning, och att vi har dialog med varandra hela tiden.
– Det blir en kvalitetssäkring, att man får utbildning och kompetens. Man höjer statusen på yrket ju mer utbildning du får, ger en yrkesstolthet och du blir sedd på din arbetsplats för det jobbet som du faktiskt gör.

Fler filmer om Nära vård

Vi gör filmer på olika teman som berör nära vård. Du hittar filmerna på sidan Filmer om nära vård

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Läs mer om vad GR gör för att stötta kommunerna i omställningen till nära vård

Kontakt

Uppdaterad