Rapport

Att koordinera ett familjecentrerat arbetssätt

En undersökning av rollen som FCA-koordinator inom den centrala elevhälsan i Göteborgs stad, en typ av tjänsteperson som ska driva och samordna stadens arbete med familjecentrerat arbetssätt.

Familjer i Göteborg ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt (FCA). Det innebär att insatser för barn och unga ska ta sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. För att driva och samordna arbetet med FCA i Göteborg finns 21 så kallade FCA-koordinatorer. De flesta är anställda inom socialförvaltningarna, men sedan 2020 finns även fyra FCA-koordinatorer i den centrala elevhälsan inom grundskoleförvaltningen. Det är dessa fyra FCA-koordinatorer som står i fokus för denna undersökning.

Rollen som FCA-koordinator infördes i den centrala elevhälsan eftersom andra FCA-koordinatorer saknade tillräcklig kunskap om skolans verksamhet och hade svårt att komma in i skolan. Ett annat skäl att införa rollen var att grundskoleförvaltningen saknade en roll som hade överblick över vilka insatser som fanns tillgängliga i staden.

FCA-koordinatorerna hade från början en fri roll, men arbetet utgår idag från handlingsplaner som är gemensamma med socialförvaltningarna. Handlingsplanerna är övergripande och innefattar inte nödvändigtvis ett tydligt mandat för FCA-koordinatorerna. De anger inte heller ansvarsfördelning mellan förvaltningarna.

Vad gör en FCA-koordinator?

En del av FCA-koordinatorernas arbete handlar om att sammanställa och sprida information om familjecentrerade aktiviteter, ofta i form av mejl eller nyhetsbrev. Detta är mycket uppskattat av kollegorna. En annan del av arbetet handlar om att arrangera och samordna utbildningar och seminarier. Det är inte tydligt avgränsat vilka delar av det familjecentrerade arbetssättet som koordinatorerna förväntas koordinera och vad som är självklara ansvarsområden för rollen.

En otydlig roll

Rollen som FCA-koordinator framstår inte som särskilt tydlig, varken för FCA-koordinatorerna själva eller för deras kollegor. En otydlig roll kan innebära en lång startsträcka för personer som är nya i rollen, och kan göra det svårare för kollegor att veta vad de kan förvänta sig. Samtliga FCA-koordinatorer är även professionsutvecklare för kuratorer, och det verkar framför allt vara i den rollen som de samarbetar med sina kollegor i den centrala elevhälsan. Rollen som professionsutvecklare verkar upplevas som mer tydlig, vilket skulle kunna leda till att FCA blir ett perspektiv på professionsutvecklarrollen snarare än en egen yrkesroll.

Utvecklingsförslag

Det underförstådda bedömningskriteriet för vilka aktiviteter som FCA-koordinatorerna ska sprida och arrangera är att de ska vara familjecentrerade. Att något är familjecentrerat är dock inte tillräckligt för att bedöma nyttan av aktiviteten. Det väcker frågan i vilken grad FCA-koordinatorerna förväntas värdera nyttan av aktiviteter och vara involverade i uppföljning för att säkerställa att arbetet bidrar till önskade effekter. För att göra information om FCA-aktiviteter mer tillgänglig skulle förvaltningen kunna överväga ett skapa en samlad webbplats – något som också skulle göra det lättare för flera personer att gemensamt kvalitetssäkra vad staden rekommenderar.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö

Publiceringsår

2023

GR:s roll

Göteborgsregionen, FoU i Väst har genomfört undersökningen på uppdrag av grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad

Uppdaterad