Rapport

Barn som vi blir utmanade av

Denna kunskapsöversikt över aktuell forskning har växt fram ur ett utvecklingsarbete mellan Gryning Vård och Göteborgsregionen, FoU i Väst. Fokus har varit när barnets beteende blir svårhanterligt – det vill säga för utmanande för olika verksamheter – och inte barnets beteende i sig.

Från början fanns en tanke om att detta utvecklingsarbete skulle handla om barn med aggressivt utåtagerande beteende. I diskussioner i referensgruppen framkom dock att denna grupp var för snävt definierad, då fokus inte skulle ligga på barnens beteende utan när beteendet blir svårhanterligt för de olika verksamheterna, dvs. när verksamheterna blir utmanade av barnen. Med den omdefinitionen kom uppdraget även att innefatta t.ex. barn med självdestruktiva beteenden. Fokus kom att ligga på de situationer som kunde leda till sammanbrott i placeringarna utifrån att den aktuella verksamheten blev för utmanad.

Utvecklingsarbetet kom att handla om tre områden:

  • En kartläggning som skulle belysa frekvens, omfattning, upplevda konsekvenser och beskrivning av barnen som verksamheterna blivit utmanade av. Denna genomfördes internt inom Gryning Vård.
  • En fokusgrupp, med representanter från olika verksamheter i Gryning Vård för att belysa och analysera erfarenheter av situationer där verksamheterna utmanats. Denna grupp arbetade utifrån såväl tillfällen som ledde fram till planeringssammanbrott som situationer där en vändning hade skett och man klarade av den. I detta arbete togs ett analysverktyg fram för att systematisera kunskapen och möjliggöra en aggregering av kunskap på verksamhetsnivå. Analysverktyget presenteras i slutet av denna översikt.
  • En central aspekt för utvecklingsarbetet var att knyta samman praktiken med forskning och annan systematisk kunskap, exempelvis vilken kunskap som utvecklats hos andra vårdgivare. Detta uppdrag låg på FoU i Väst och utmynnade i denna kunskapsöversikt. En naturlig ingång till detta område var att utgå från placeringsstabilitet respektive sammanbrott. Vid en litteraturgenomgång framkom att flest studier gjorts kring familjehem, men att det även fanns en del kring institutionsplaceringar vilket presenteras i översikten.

Utvecklingsarbetet inom Gryning Vård kring ”barn som utmanar” fortsätter, nu med perspektivet ”när verksamheten prövas”. En utvecklingsgrupp arbetar vidare med implementering och utveckling utifrån den strategi och handlingsplan som fastställdes av Gryning Vårds styrelse i december 2014.

Kontakt

I korthet

Författare

Torbjörn Forkby och Ulf Axberg

Framtagen

2015

Uppdaterad