Artikel

Barns röster om att bo i bostad med särskild service

Barn med svåra funktionsnedsättningar som inte har möjlighet att bo kvar i föräldrahemmet kan bo i familjehem eller bostad med särskild service (BmSS). Men hur upplever barnen att det är att bo på boende? Och hur delaktiga är de i sin vardag?

barns-roster

Det vill funktionshinderförvaltningen i Göteborgs stad få en bättre bild av. Därför ska Göteborgsregionen, FoU i Väst genomföra en studie på fyra av de fem boenden för barn med funktionsnedsättning som drivs av Göteborgs Stad.

Den här satsningen ligger i linje med målsättningen att alla nämnder och styrelser i Göteborgs Stad ska arbeta för full delaktighet och verka för barnperspektivet i stadens verksamheter.

För att det här projektet ska kunna leda till förändring, har det lagts upp i nära samarbete med chefer, personal, verksamhets- och metodutvecklare. Målsättningen är att det ska bidra till ökad delaktighet för alla barn på boenden.

Några preliminära resultat

Preliminära resultat från fokusgrupper med personal visar att de har olika uppfattningar om hur delaktiga barnen är. Det de däremot är överens om är att kommunikationen är kungsvägen till delaktighet. Detta innebär att all personal behöver lära känna det enskilda barnet och använda kommunikationshjälpmedel för att kunna förstå det.

Lite längre fram kommer forskaren att skugga personalen i deras arbete med barnen för att kunna beskriva samspelet dem emellan. Och när studien är klar, efter sommaren, planeras en workshop med alla involverade för att de nya kunskaperna ska kunna leda till att stärka rösterna bland barn som bor på boenden.

Kontakt

Uppdaterad