Rapport

Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg

För att motverka skillnader i hälsa och livsvillkor och för att ge barn en bra start i livet har Rinkebymodellen införts på prov i vissa socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. Nyblivna barnfamiljer erbjuds hembesök som genomförs av team bestående av barnhälsovårdens sjuksköterskor och föräldrastödjare.

Bakgrund till satsningen på utökade hembesök

Det råder stora skillnader i hälsa och livsvillkor mellan invånare i olika delar av Göteborg, vilket påverkar barnen från allra första början av livet. Ett sätt att motverka det och främja barnens hälsa och utveckling är att stärka familjerna i socioekonomiskt utsatta områden. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen valde att på prov införa Rinkebymodellen, som går ut på att erbjuda nyblivna barnfamiljer hembesök under barnets första femton månader. Hembesöken genomförs av team bestående av barnhälsovårdens sjuksköterskor och föräldrastödjare (förebyggande socionomer).

Utvärdering av utökade hembesök i Göteborg – några resultat

FoU i Väst fick i uppdrag att genomföra en utvärdering av satsningen och detta är utvärderarnas slutrapport. Utvärderingen visar att implementeringen av utökade hembesök genomfördes med hög grad av programtrohet till den ursprungliga Rinkebymodellen, men skilde sig från den i fråga om storlek, kontext och målgrupp. Satsningen var större i Göteborg och påverkades av att det fanns ett utvecklat samarbete mellan kommun och region sedan tidigare. En skillnad mot i Rinkeby var att målgruppen här även inkluderade föräldrar som hade fått sitt första barn i Sverige, men hade barn sedan tidigare.

Personalens perspektiv

Fokusgrupper med personal visar att de önskade vara delaktiga i upplägget av programmet och att det finns praktiska och juridiska hinder som behöver klargöras för att minska stress och oklarheter i planeringsfasen. Upplevelserna när arbetet hade pågått i ett halvår var att personalen uppskattade det tvärprofessionella samarbetet och upplevde arbetet som utvecklande och meningsfullt. Studien som fokuserade på föräldrastödjarna pekar på den unika roll som föräldrastödjaren har i hembesöksprogrammet, men även att det finns svårigheter behäftade med att arbeta på barnhälsovårdens arena och associeras med socialtjänsten.

Föräldrarnas perspektiv

Resultat baserat på enkäter till föräldrar visar att så gott som alla föräldrar var nöjda eller mycket nöjda med hembesöken och att den upplevda föräldraförmågan ökade över tid.

Intervjuer med föräldrarna visar att många av dem ställs inför krav på dubbel omställning, det vill säga både en omställning till att bli förälder och till att hitta sin plats i det nya landet. Vidare framkom de skilda utgångspunkter och livsvillkor som barnen växer upp i. Det är till exempel stor skillnad mellan att växa upp med föräldrar som är asylsökande jämfört med föräldrar som är födda i Sverige, kan språket och har ett fungerande socialt nätverk.

Oavsett bakgrund upplevde föräldrarna att de hade fått ett gott stöd i sin föräldraroll och de hade känt sig bekräftade och fått ökade kunskaper om sitt barn via hembesöken. De flesta lyfte fram betydelsen av att personalen kom hem till dem för att det gjorde att de kände mindre stress och bidrog till ett mer informellt möte. Föräldrarna uppskattade också att det var samma personal som de hade kontakt med över tid. De allra flesta hade utvecklat ett stort förtroende för personalen.

Flera positiva samband

En studie som bygger på hälsoindikatorer pekar på ett positivt samband mellan utökade hembesök och screening för postnatal depression, rotavirusvaccination och amning vid fyra månaders ålder. Dessutom visar en pilotstudie vid 2,5 års ålder ett positivt samband mellan utökade hembesök och barns språkutveckling samt upplevd föräldraförmåga jämfört med en kontrollgrupp. Dock framkom ett oväntat resultat vid denna ålder som visar att barnen som deltagit i utökade hembesök hade uppsökt akutsjukvård i större utsträckning än barnen i kontrollgruppen.

De resultat som har framkommit från personal, föräldrar och indikatorer visar flera positiva upplevelser av och samband med hembesöksprogrammet, vilket talar för dess positiva betydelse. Utvärderarna ser inget som talar för dess motsats – att utökade hembesök skulle ha några negativa effekter. Flera av studiens resultat ligger även i linje med tidigare studier av Rinkebymodellen.

Kontakt

I korthet

Författare

Lisbeth Lindahl, Elin Alfredsson,
Ella Petrini och Louise Bäckemo Johansson

Publiceringsår

2023

Uppdaterad