Stöd och erbjudande

Föreläsning om skolanknytning och närvaro

Hur påverkar skolanknytningen en elevs mående, närvaro, resultat och förutsättningar att fullfölja sina studier? Under vårterminen 2023 erbjuder Göteborgsregionen en kostnadsfri föreläsning om fullföljda studier med fokus på skolanknytning och närvaro.

Målet med föreläsningen är att öka hela personalgruppens kunskap om begreppet skolanknytning och hur det kan användas i arbetet med att minska frånvaro, öka måluppfyllelsen och få fler elever att klara skolan. Föreläsningen riktar sig till lärare, rektorer och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasiet och kan genomföras under studiedagar eller andra kompetensutvecklingstillfällen.

Vad är skolanknytning?

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad eleven är i skolan och sitt skolarbete:

  • En god skolanknytning startar i elevernas tro på att kamraterna och de vuxna i skolan bryr sig om deras lärande såväl som dom som individer.
  • Forskning visar att elevernas skolanknytning är en viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande.
  • Svag skolanknytning är en gemensam faktor bland elever som inte fullföljer sina studier.

Att stärka elevers involvering och skolanknytning är en viktig del i ett främjande och förebyggande arbete för att fler unga ska uppleva skolan som meningsfull och i slutändan fullfölja sina studier.

Om föreläsningen

Fokus ligger på att öka kunskapen om vad som ryms i begreppet fullföljda studier samt ge ökad förståelse för mekanismerna bakom en god skolanknytning. Under föreläsningen går vi också igenom aktuell forskning på området.

Föreläsningen är 45 minuter lång och hålls av processledare från Göteborgsregionen med lång erfarenhet av frågan om fullföljda studier. Erbjudandet riktas till personalgrupper inom grundskolan och gymnasiet.

Bokning

Föreläsningen kan genomföras på plats i skolan eller i digital form. Under våren har vi möjlighet att erbjuda ett begränsat antal kostnadsfria föreläsningar. För bokning, kontakta Lina Häger, se nedan.

I korthet

Tid och plats

Föreläsningen är 45 min lång och kan hållas digitalt eller på plats i verksamheten.

Målgrupp

Lärare, rektorer och annan skolpersonal inom grundskolan och gymnasiet.

Föreläsningsperiod

Föreläsningen erbjuds kostnadsfritt till grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionens kommuner under vårterminen 2023. Ett begränsat antal föreläsningar erbjuds och det är först till kvarn som gäller.

Övrigt

Föreläsningen erbjuds inom ramen för Göteborgsregionens kunskapsnod fullföljda studier. Göteborgsregionen är en av fyra delregionala kunskapsnoder inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier. Genom kunskapsnoden stöttar vi verksamheter och kommuner i deras arbete för att fler barn och unga ska klara skolan.


Uppdaterad