Rapport

Framtida vattenförsörjning i
Göteborgsregionen
– en idébild

En av utmaningarna för regionens kommuner är att vattenresurserna är ojämnt fördelade i geografin, och behöver användas mer effektivt. En annan utmaning är klimatförändringarna som påverkar både tillgång och kvalitet på vattnet.

I projektet Hållbar vattenförsörjning regiongemensamt - HÅVAR har GR och medlemskommunerna gemensamt tagit fram ett kunskapsunderlag över framtida vattenbehov kopplat till tillgängliga vattenresurser.

Projektmålet var att ta fram underlag och förslag till regionala lösningar och överenskommelser, med fokus på regionala vattenresurser och skydd av desamma.

Diskussioner och resultat inom projektet sammanfattas i slutrapporten som övergripande och förenklat beskriver de idéer som växte fram under arbetets gång. 

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2021

Framtagen inom projekt

Hållbar vattenförsörjning regiongemensamt - HÅVAR

GR:s roll

Projektledare

Finansiär/er

Delfinansiering: Länsstyrelsen Västra Götalands län

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad