Projekt avslutat

Hållbar vattenförsörjning regiongemensamt – HÅVAR

Arbetet med att planera för en regional tillgång till dricksvatten är ett särskilt fokusområde för Göteborgsregionen (GR). Tillgången till
dricksvatten är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt i regionen. Projektet HÅVAR har tagit fram en idebild för framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen.

Syfte och mål

En av utmaningarna för regionens kommuner är att vattenresurserna är ojämnt fördelade i geografin, och behöver användas mer effektivt. En annan utmaning är klimatförändringarna som påverkar både tillgång och kvalitet på vattnet.
Syftet med projektet HÅVAR har varit att bidra till en mer tillförlitlig och hållbar vattenförsörjning med projektmålet att ta fram underlag och förslag till regionala lösningar och överenskommelser, med fokus på regionala vattenresurser och skydd av desamma.

Finansiär

Projektet har haft delfinansiering från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Fördjupning

I ett projekt med delfinansiering har kunskapsunderlag över framtida vattenbehov kopplat till tillgängliga vattenresurser tagits fram och bearbetats av GR och medlemskommunerna gemensamt.

Resultat och diskussioner inom projektet kan sammanfattas i en visualiserad idébild som mycket övergripande och förenklat beskriver de idéer som växt fram under projektet. Utgångspunkten är de gjorda prioriteringarna av vattenresurser i regionen.

Resultat

Projektets slutsatser och planer för ett fortsatt utvecklingsarbete beskrivs i slutrapporten Framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen – en idébild.

Kontakt

I korthet

Pågick

Oktober 2019 – 31 mars 2021

GR:s roll

Projektledare, projektägare

Medverkande

Medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälvlänk, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

Övriga: Ramböll. Nigel Swift, Chalmers

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla.

Uppdaterad