Rapport

Från utbildning till arbete för elever i gymnasiesärskolan

Hur kan man underlätta för unga med intellektuell funktionsnedsättning när de ska träda in i och etablera sig i arbetslivet?

Projektet GR Samsär startade för att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet har drivits av Göteborgsregionen i samverkan med gymnasiesärskolor i åtta kommuner och följeforskats av FoU i Väst. Den här rapporten sammanfattar följeforskningen av projekt GR Samsär.

Stöd i arbetet med Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

En stor del av projektet har fokuserat på APL. Projektgruppen identifierade att skolpersonal, elever och arbetsplatser behövde mer stöd i arbetet inför, under och efter APL. Därför utvecklade projektgruppen tillsammans med personal på gymnasiesärskolorna två material: ett metodmaterial för gymnasiesärskolorna och ett handledarmaterial för arbetsplatser.

Följeforskningen visar att metodmaterialet både speglar skolornas nuvarande arbetssätt och bidrar med pusselbitar som skolorna tidigare saknat. Materialet kan även tänkas bidra till mer likvärdighet i APL-arbetet mellan lärare och mellan skolor.

Välgrundat val till gymnasiesärskolan

GR Samsär har också velat bidra till att elever gör ett välgrundat val till gymnasiesärskolan. Projektgruppen ville utveckla en befintlig gymnasiemässa för elever som ska söka till gymnasiesärskolan för att göra den mer relevant och innehållsrik. Arbetet har resulterat i att mässan har ett bredare innehåll och en bredare representation. Projektgruppen har även tagit fram stödmaterial för att underlätta elevernas gymnasieval och genomfört en förberedande workshop innan mässan. De nya arbetssätten planeras leva kvar även efter projektets slut.

Samverkan mellan skola och arbetsliv

Sist men inte minst har GR Samsär velat stärka kvaliteten i samverkan mellan skola och arbetsliv genom att utveckla ett befintligt regionalt programråd för gymnasiesärskolan. Programrådet verkar ha bidragit till stärkt samverkan mellan skolorna, däremot inte mellan skolor och arbetsgivare. Endast ett fåtal arbetsgivare har deltagit på programrådets möten och en stor del av projektperioden har använts till att hitta syfte och riktning för programrådet.

Följeforskningen: sammanfattning och förslag inför framtiden

Projektets övergripande mål har varit att underlätta inträde och etablering i arbetslivet för unga med intellektuell funktionsnedsättning, men det är svårt att säga om projektet har bidragit till att uppfylla målet och i sådana fall i vilken grad. Det beror bland annat på att det är svårt att säga vilka som tagit del av projektets material och att det är svårt att bedöma framtida effekter för eleverna. Eftersom projektet genomfördes under coronapandemin 2020–2022 kunde projektets aktiviteter inte heller genomföras på det sätt projektgruppen hade planerat.

För att i högre grad bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för unga med intellektuell funktionsnedsättning hade projektet behövt involvera arbetsgivare tidigare i projektet och som en mer central samverkanspart. I det fortsatta arbetet skulle Göteborgsregionen kunna se över vilken sammansättning det regionala programrådet behöver ha för att göra strukturell skillnad för elevernas villkor på arbetsmarknaden, sätta tydligare mål för arbetet och reda ut vilka steg programrådet behöver ta för att nå sina mål.

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö

Publiceringsår

September 2022

Framtagen inom projekt

GR Samsär

GR:s roll

Projektägare, projektledare och processledare i projektet. FoU i Väst har stått för följeforskningen.

Samarbetspartners

De åtta av GR:s medlemskommuner som idag har en gymnasiesärskola med ett nationellt program: Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Stenungsund.

Finansiär

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad