Projekt avslutat

GR Samsär – samverkan för en mer tillgänglig arbetsmarknad

Studier visar att unga med en intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. GR Samsär har genom riktade insatser och stärkt samverkan syftat till att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och en enklare övergång från skola till arbetsliv för elever som studerar vid gymnasiesärskolan i regionen.

Syfte och mål

GR Samsärs syfte var att bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektets övergripande mål var att underlätta inträdet och etableringen i arbetslivet för unga med intellektuell funktionsnedsättning.

För att nå det övergripande målet och för att på lång sikt nå projektets syfte har projektet tillsammans med deltagande kommuner arbetat för att uppnå följande gemensamma delmål:

  1. Att utveckla ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan som ska fungera som en struktur för samverkan med fokus på kvaliteten i samarbetet mellan skola och arbetsliv.
  2. Att utbilda apl-handledare på fler arbetsplatser så att fler elever i målgruppen får möta handledare som kan stötta dem utifrån deras individuella behov.
  3. Att ta fram ett utbildnings- och stödkoncept som underlättar för skolorna i deras arbete inför, under och efter elevernas apl.
  4. Att utveckla Gymnasiedagarna till en mer relevant och innehållsrik mötesarena för målgruppen inför deras val av gymnasieutbildning.

Finansiär

Projektet finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Fördjupning

Projektets huvudsakliga utgångspunkt har varit ökad samverkan mellan skola, arbetsliv och andra viktiga aktörer. Inom ramen för denna samverkan kan olika individanpassade aktiviteter initieras gemensamt.

Regionalt programråd lyfte behovet

Redan under 2019 skapades i Göteborgsregionen ramar och former för en sådan samverkan. Genom uppstarten av ett regionalt programråd för gymnasiesärskolan möttes representanter från gymnasiesärskolans nationella program och representanter från arbetslivet.

Vid starten fungerade programrådet främst som en referensgrupp för att samla in kunskap om behovet av framtida insatser. Bland annat lyfte rådet ett behov av att vidareutveckla stödet kopplat till gymnasiesärskolans arbetsplatsförlagda lärande (apl) och utbildning av handledare, vilket nu är ett av delmålen för GR Samsär.

GR Samsärs projektperiod delas in i tre faser

Projektperioden delades in i tre faser: analys- och planering, genomförande samt avslut. Som projektägare har Göteborgsregionen (GR), i nära samverkan med deltagande kommuner, ansvarat för att leda arbetet genom de tre faserna.

I analys- och planeringsfasen, som inleddes under våren 2020, lades grunden för arbetet i projektet. Bland annat fastställdes en projektgrupp på GR och en kartläggning genomfördes för att sammanfatta och identifiera samverkan mellan skola och arbetsliv utifrån målgruppens upplevelse och behov. Kartläggningen låg sedan till grund för en mer detaljerad projektplan.

I genomförandefasen inriktades arbetet mot att uppnå de fyra delmålen genom olika typer av insatser och aktiviteter, utifrån den framtagna projektplanen.

I den avslutande fasen planerades bland annat analys, utvärdering, slutrapportering samt implementering av resultat. Här låg fokus på att säkerställa att projektets resultat tas tillvara och kommer till nytta, exempelvis genom att följa upp huruvida de aktiviteter och insatser som skett inom projektet har bidragit till att uppfylla projektets syfte, mål och delmål.

Resultat

Projektet är nu avslutat. Ta del av utvärdering och rapport här.

Kontakt

Jessica Johansson

Projektledare och processledare Framtidens ledare

031-335 50 25

I korthet

Pågick

2020-03-01 till 2022-09-30

GR:s roll

Projektägare, projektledare, processledare

Medverkande

De åtta av GR:s medlemskommuner som idag har en gymnasiesärskola med ett nationellt program: Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Stenungsund.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning

Bidrar till globala målen

Mål 4. God utbildning för alla
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Uppdaterad