Rapport

GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov 2019–2029

Personalbehovsprognosen omfattar kommunal personal med fokus på skola och det sociala området, men även övriga verksamheter ingår, det vill säga teknisk personal, administrativ personal, personal inom kultur och fritid samt kök och service. 

I de kommunala verksamheterna ökar personalbehoven relativt sett mest inom äldreomsorgen och gymnasieskolan.

Inom hela det sociala området (äldreomsorg, funktionshinder, individ- och familjeomsorg med mera) förväntas kommunernas personalbehov under denna period öka från cirka 28 300 till 33 600 anställda, alltså med ytterligare 5 300 personer.

På skolområdet sysselsätter kommunerna i Göteborgsregionen cirka 30 300 personer (i den siffran ingår inte friskolor). Kommunernas behov av personal inom det här området beräknas öka till 33 300 anställda, alltså med ytterligare 3 000 personer.

Det sammantagna rekryteringsbehovet är dock väsentligt större, eftersom det till största delen handlar om att täcka upp för personalavgångar. Sammantaget behöver GR-kollektivet rekrytera totalt 88 000 personer under tioårsperioden, varav ungefär 34 000 inom både det sociala området och inom skolan samt 20 000 inom övriga verksamheter. Totalt sett handlar det alltså om cirka 8 800 personer per år.

Så är prognosen gjord

  • Prognosen tar sin utgångspunkt i kommunalt anställd personal år 2019.
  • Timavlönad personal och verksamheter i extern regi ingår inte i underlaget.
  • Behoven skrivs fram för respektive verksamhet med den förväntade befolkningsutvecklingen i respektive målgrupp samt antaganden om resursförändringar.
  • Den befintliga personalen antas sluta, gå i pension, vara sjukskriven eller deltidsarbetande enligt startårets förutsättningar. De anställda som inte slutar blir ett år äldre för varje år. De som slutar ska ersättas. De som slutar ersätts med fiktiva personer med statistiska egenskaper som hämtas från historik. Ökar behovet av personal ökar också rekryteringsbehovet.
  • Rekryteringsbehovet blir en konsekvens av personalbehov (befolkningsförändringar och resurser), personalomsättning och personalens ”statistiska egenskaper” (ålder, sysselsättningsgrader, sjukskrivningar mm).

Fler rapporter om GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov

Prognos om GR-kommunernas personalbehov 2010–2020

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

Författare

Måns Norberg

Framtagen

Juni 2020

Uppdaterad