Rapport

Gruppbehandling för unga som utsatts för sexuella övergrepp

En utvärdering av en behandlingsform vid ungdomsmottagningen i Göteborg.

Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg erbjuder sedan 2014 gruppbehandling till ungdomar i åldern 13–24 år som har utsatts för sexuella övergrepp.

Göteborgsregionen, FoU i Väst, har under 2018 haft i uppdrag att utvärdera vad deltagarna anser om behandlingen, hur den påverkar deltagarnas självskattade hälsa och livskvalitet, och vad det innebär att den är förlagd till just en ungdomsmottagning.

Bra med gruppbehandling men komplement behövs

Forskarna Anna Melke och Jeanette Olsson drar slutsatsen att gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Att möta andra med egen erfarenhet kompletterar den individuella behandlingen med något unikt. Det är dock tydligt att gruppbehandling behöver kompletteras med andra behandlingsformer och fungerande vårdkedjor, utifrån att ungdomar har varierade problem och behov.

Känner mindre ensamhet och skam

Ungdomarna ser enligt studien gruppbehandlingen som en positiv och viktig del i bearbetningen av övergreppen. Behandlingen har framförallt bidragit till att de känner sig mindre ensamma, att de känner mindre skam och att de utvecklat kunskap och förståelse för övergrepp och dess konsekvenser. De har också fått redskap att hantera sina känslor. Även om de skattar sin livskvalitet och hälsa som relativt låg, så är den bättre efter gruppbehandlingen.

En deltagare uttryckte det såhär:

”På det hela har min psykiska ohälsa på grund av övergrepp och våldtäkt mycket mindre roll i mitt dagliga mående.”

Däremot visar screeningen av depression, ångest och traumareaktion på höga värden både på kort och lite längre sikt. Detta visar vilka långsiktiga negativa konsekvenser sexuella övergrepp kan ha på psykisk hälsa, vilket också bekräftas av tidigare forskning.

Gemensam strategi efterfrågas

När det gäller frågan om var behandlingen ska höra hemma organisatorisk menar såväl ungdomar som professionella att det finns fördelar med att behandlingen ges på en ungdomsmottagning. Det handlar framförallt om tillgänglighet och kompetens. En större fråga handlar om vem inom kommun och region som ska erbjuda vilka former av stöd till den här gruppen.

Eftersom andra undersökningar pekar mot att tusentals ungdomar i Göteborgsregionen varje år utsätts för sexuella övergrepp, efterfrågas en gemensam strategi inom region och kommun för att tillsammans möta upp behovet av stöd och behandling

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

I korthet

Författare

Anna Melke och Jeanette Olsson

Publiceringsår

Mars 2019

Uppdaterad