Metod och verktyg

Handledning för skolledare i systematiskt kvalitetsarbete på sfi

Den här handledningen har sammanställts med beskrivningar, exempel och arbetsmaterial som kan vara behjälpliga för dig som är skolledare och/eller jobbar på en förvaltning som vill utveckla ett arbetssätt med verklig individanpassning inom sfi.

Innehållet har utformats dels med utgångspunkt i intervjuer med elever och skolledare i projektet GRINTs kartläggning, dels i tätt samarbete med skolledare, dels utifrån Skolverkets rikliga material kring systematiskt kvalitetsarbete.

Handledning – varför?

En förutsättning för att sfi-utbildningen i en kommun och hos en anordnare ska utvecklas är att förvaltning och skolledning bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. För att sfi-utbildningen ska leva upp till kravet på att vara en individualiserad utbildning bör det systematiska arbetet på skolorna ta avstamp i elevernas behov och intressen.

Utifrån intervjuer och enkäter med sfi-elever, skolledare, lärare och andra representanter för kommunal sfi och privata sfi-anordnare har GRINT kartlagt bland annat hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i Göteborgsregionen. Skolledare och tjänstemän vittnar generellt om att det finns mycket att utveckla på det området.

Många beskriver att deras kvalitetsarbete är på planeringsstadiet men inte riktigt har kommit igång. Några bedriver ett kvalitetsarbete i någon mening, men utan att elevernas röster verkligen fångas upp. Andra vittnar om en osäkerhet kring vad som kan ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete på just sfi, där varken exempelvis avhopp, antal satta betyg eller närvaro ger entydiga svar på vilken kvalitet utbildningen håller och där exempelvis elevernas utbildningsbakgrund innebär så varierade förutsättningar.

Utöver arbetsmaterialet svarar handledningen på följande frågor:

  • Vad är systematiskt kvalitetsarbete?
  • Hur mäter vi kvalitet?
  • Hur systematiserar vi?
  • Hur fångar vi upp sfi-elevernas röster i kvalitetsarbetet?
  • Hur hjälper jag som skolledare lärarna att utveckla undervisningen?

Vad är GRINT?

GRINT var ett integrationsprojekt i Göteborgsregionen med syftet att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Projektets fokus låg på språket och svenska för invandrare (sfi) och en stor del gick ut på att kartlägga sfi-undervisningen dels i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner, men även nationellt. Detta genom enkätundersökningar och djupintervjuer med såväl elever som lärare och skolledare.

Projektet drevs av Göteborgsregionen (GR), avdelning Utbildning och medfinansierades av Europeiska Integrationsfonden.

Kontakt

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2015

Framtagen inom projekt

GRINT, med fortsättningsarbete i projektet InVäst.

Finansiär

Europeiska integrationsfonden

Uppdaterad