Rapport

Kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi

Denna kartläggning av sfi-verksamheter och språkstödssatsningar har genomförts på både regional och nationell nivå för att hitta framgångsfaktorer och lyfta fram lärande exempel. Välkommen att ta del av rösterna från 500 elever och 52 verksamma personer på undervisnings- och ledningsnivå!

Ambitionen är att genom den här rapporten ge ett ökat kunskapsunderlag om sfi utifrån lärarnas, skolledarnas, förvaltningens och framförallt elevernas perspektiv. Syftet är att utifrån det kunna dels ge bättre förutsättningar för att nyanlända ska bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet med fokus på språket, men även att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med kvalitativ språkutbildning i Göteborgsregionen.

Ambitionen med rapporten är att ge svar på tre frågor om sfi i Göteborgsregionen:

  • Hur det ser ut
  • Vad som fungerar
  • Hur vi kan arbeta framåt

Mer om Göteborgsregionens (GR) arbete med sfi

Projektet GRINT drevs av GR mellan 2013 och 2015 då en omfattande kartläggning av sfi och språkstödssatsningar genomfördes bland GR:s medlemskommuner. Kartläggningen resulterade i denna rapport vilken också ligger till grund för det vidare kompetensutvecklingsarbetet i projektet InVäst. Likaså togs ett metod- och stödmaterial fram för personer som är verksamma inom sfi.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2015

Framtagen inom projekt

GRINT, med fortsättningsarbete i projektet InVäst.

Finansiär/er

Europeiska integrationsfonden

Uppdaterad