Rapport

Hur personcentrerad är kommunal hälso- och sjukvård?

I den här rapporten presenterar FoU i Väst resultatet av en enkätstudie där sjuksköterskor anställda i kommunal hälso- och sjukvård har svarat på hur personcentrerat de upplever att de arbetar. I rapporten diskuteras också om enkäter riktade till patienter och personal kan användas för att följa upp om vården är personcentrerad och hur sådana enkäter i så fall bör utformas.

Idag undersöker kommuner inte systematiskt i vilken utsträckning den vård och omsorg som ges faktiskt är personcentrerad. Ett skäl till detta är att det saknas modeller för sådan uppföljning av vård och omsorg som ges i hemmet. Eftersom personcentrering är en central del i omställningen till god och nära vård finns därför behov av att ta fram och utvärdera metoder för sådan uppföljning.

Under hösten 2021 skickade FoU i Väst ut en enkät till samtliga sjuksköterskor anställda i nio kommuner i Göteborgsregionen för att undersöka hur personcentrerat de upplever att de arbetar. Enkäten innehöll bland annat det validerade instrumentet mP-CAT . mP-CAT består av 13 påståenden om vårdens utformning, arbetsmiljö och organisation.

Enkätresultaten visade att en majoritet av sjuksköterskorna upplevde att de arbetar tämligen personcentrerat baserat på de dimensioner som mäts i mP-CAT, men att tiden inte alltid räcker till för att ge en personcentrerad vård. Studien visade också på en rad faktorer som påverkar hur personcentrerat sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård upplever att de arbetar. Det finns signifikanta samband mellan ålder, år sedan examen, om sjuksköterskan har en specialistutbildning eller inte och om de arbetar med patienter i en eller flera boendeformer och hur personcentrerat respondenterna upplevde att de arbetar. Däremot sågs inget samband mellan kön eller anställningstid i kommunal hälso- och sjukvård och hur personcentrerat respondenterna upplevde att de arbetar.

Fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor och deras chefer visade att det finns ett stort behov i kommunerna att följa upp hur personcentrerad vården är ur såväl ett patient- som personalperspektiv och att man ser positivt på att enkäter används till detta. Under hösten 2022 kommer Göteborgsregionen därför att skicka ut modifierade versioner av mätinstrumenten PERCCI och mP-CAT till patienter och personal i kommunal hälso- och sjukvård i Göteborgsregionens medlemskommuner. Målsättningen är att göra denna typ av mätningar årligen för att ta reda på om den kommunala hälso- och sjukvården utvecklas mot att bli mer personcentrerad.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen

Framtagen

2022

Uppdaterad