Rapport

Hur personcentrerad tycker sjuksköterskor att vården är?

FoU i Väst har skickat ut en enkät till drygt 900 sjuksköterskor anställda i den kommunala hälso- och sjukvården i nio kommuner. Enkäten visar att majoriteten av sjuksköterskorna bedömer att den vård de ger är personcentrerad, men att tiden inte alltid räcker till för att ge en vård som utgår från den enskildes behov.

I omställningen till en god och nära vård framhålls att mer vård ska ges i hemmet och att vården ska vara personcentrerad. Enligt en tidigare studie av FoU i Väst följer kommuner inte upp om den vård de ger är personcentrerad. För att undersöka detta har FoU i Väst skickat en enkät till samtliga sjuksköterskor anställda i den kommunala hälso- och sjukvården i nio av Göteborgsregionens medlemskommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn).

Instrumentet mP-CAT

Enkäten bestod av det validerade instrumentet mP-CAT som är en bedömningsskala som bygger på självrapportering, och som har utvecklats av forskare i Sverige och Australien (Edvardsson et al., 2010). Ursprungsversionen är anpassad för vårdpersonal (framför allt sjuksköterskor) som arbetar med äldre patienter och patienter med demenssjukdom på sjukhus och vård- och omsorgsboenden, och syftar till att mäta i vilken utsträckning personalen bedömer att den vård de ger är personcentrerad. Forskare i Sverige har utvecklat och testat en kontextoberoende, modifierad version (mP-CAT) (Selan et al., 2017). mP-CAT består av 13 påståenden om vårdens utformning, arbetsmiljö och organisation. Varje påstående ger mellan 1–5 poäng. Ett totalvärde beräknas (13–65 poäng). Högre poäng indikerar högre grad av personcentrering.

Exempel på resultat

Sjuksköterskornas svar redovisas nu i en rapport. I rapporten framgår till exempel att:

  • Knappt 17 procent instämmer helt och knappt 60 procent instämmer delvis i påståendet att de har frihet att ändra på arbetsrutiner utifrån hur den enskilde vill ha det.
  • Drygt 30 procent instämmer delvis och knappt 4 procent helt i påståendet att de helt enkelt inte har tid att ge en vård som utgår från den enskildes behov.
  • Knappt 49 procent instämmer helt och drygt 43 procent delvis i påståendet att de tar hänsyn till den enskildes önskningar i den vård som ges.

En fördjupad rapport kommer att publiceras 2022, i vilken resultaten analyseras och en diskussion kring enkäten förs.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen och Doris Lydahl

Framtagen

2021

Uppdaterad