Rapport

Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn

Våren 2017 genomfördes en studie av nyproducerade 70-plusbostäder på Tjörn. 70-plusbostäder är en boendeform som riktar sig till seniorer på den ordinarie bostadsmarknaden.

Studien bygger främst på intervjuer och enkäter till hyresgästerna. Syftet var att beskriva vilka som bodde i dessa bostäder, vad de hade för motiv till att flytta dit, vad de tyckte om sin nuvarande bostad och vad hållbara bostäder för seniorer innebär utifrån hyresgästernas perspektiv. Dessutom undersöktes deras upplevelser av delaktighet, trygghet och självständighet. Det gjordes även en tillgänglighetsinventering för att undersöka bostädernas fysiska tillgänglighet.

Flera anledningar att flytta till 70-plusbostad

I studien framkommer att orsakerna till att hyresgästerna hade flyttat från sin tidigare bostad främst var "ålder och bristande ork” samt ”planering inför framtida behov”. Flera av hyresgästerna ville också bo närmare service som affärer och kollektivtrafik och önskade en bostad som var lättare att sköta. Skälen till att välja just 70-plusbostäderna var främst att dessa ligger i nära anslutning till service av olika slag, att lägenheterna har balkong eller uteplats och att de riktar sig till seniorer.

Hyresgäster var nöjda

Resultatet visar att hyresgästerna var nöjda med fastighetsägarens service och att de allra flesta trivdes mycket eller ganska bra i sin lägenhet och i området. De flesta var positiva till lägenhetens utformning, där framför allt ljuset och den öppna planlösningen framhölls som positiva element.

Hyresgästerna fick beskriva vad de tyckte kännetecknar bra bostäder för seniorer. Flertalet svarade då att deras nuvarande lägenhet var ett gott exempel på det. De faktorer som framhölls var en öppen och tillgänglig planlösning som även fungerar vid användning av förflyttningshjälpmedel. Lägenhetens användbarhet (nåbarhet till skåp), skötsel samt utrustning (disk- och tvättmaskin) lyftes även upp. Hyresnivån var också en viktig aspekt. Några tog upp lokalisering med närhet till grundläggande service, kollektivtrafik och grönområden. Alla deltagare kände sig trygga i 70-plusbostäderna. De flesta upplevde att de hade fått en ökad självständighet efter att ha flyttat till 70-plusbostaden.

God fysisk tillgänglighet

Tillgänglighetsinventeringen visade att 70-plusbostäderna har god fysisk tillgänglighet och att det finns en närhet till service av olika slag såsom affär, kollektivtrafik och vårdcentral. De delar som var mindre bra var högt placerade skåp och garderober, icke-rundade trösklar och avsaknad av parkering för rullator och rullstol.

Studien genomfördes inom ramen för projekt Diabahs, där Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst var en av parterna.

Kontakt

I korthet

Författare

Cecilia Kaan, Lisbeth Lindahl och Inga Malmqvist

Framtagen

2018

Uppdaterad