Projekt avslutat

DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer

DIABAHS var ett följeforskningsprojekt som pågick 2016–2019, med övergripande syfte att beskriva och undersöka tillkomsten av seniorbostäder i praktiken och hur dessa svarar mot behov i lokalsamhället. I projektet samarbetade ett flertal kommuner, byggherrar och arkitektutbildningen vid Chalmers.

Syfte och mål

Samhället står inför en utmaning i och med en ökad andel äldre i befolkningen i kombination med att det finns för få bostäder anpassade för seniorers behov. Många seniorer bor kvar i bostäder som inte främjar ett hälsosamt liv på äldre dagar och det byggs för lite bostäder för seniorer som matchar behoven. Projektets syfte var att beskriva och undersöka tillkomsten av seniorbostäder i praktiken och hur dessa svarar mot behov i lokalsamhället.

Finansiär

DIABAHS finansierades i huvudsak av det statliga forskningsrådet FORMAS. Projektet finansierades även av Mistra Urban Futures, Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) och Göteborgs stad (Senior Göteborg och Fastighetskontoret). Andra aktörer, uppdelade i de tre grupperna; expertgrupp, referensgrupp och intressenter, som var knutna till de fyra exemplen i projektet bidrog till projektet med sin arbetstid.

Formas logotyp

Fördjupning

Projektet baserades på fyra exempel som valdes ut för att illustrera olika sammanhang och former av seniorbostäder. Gemensamt för dem är att samtliga handlar om nybyggda bostäder för personer över 65 år. Exemplen finns i Alingsås, Göteborg, Mölndal och på Tjörn.

De fyra exemplen

Dessa fyra bostäder/bostadsområden för seniorer studerades:

65-plusbostäder på Bollvägen i Noltorpshöjd. Inflyttning skedde i mars 2018. Intervjuer med Alingsåshem och Alingsås kommun har genomförts. En enkätstudie med hyresgästerna genomfördes innan inflyttning vilken handlade om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. En uppföljningsenkät skickades ut under hösten 2018 och kompletterades med intervjuer med hyresgäster. Utöver detta har bostäderna inventerats med hjälp av två tillgänglighetsverktyg.

FoU i Väst/GR och Chalmers har genomfört följeforskning av projekt Lundbypark sedan 2014, där trygghetsbostäder planerades av F O Peterson & Söner. I projektet prövade White arkitekter en arbetsmodell med dialog och samverkan som grund. Rapporten från den första fasen av projektet beskriver de dialogprocesser som ägde rum mellan 2014 och sommaren 2017. Dialogerna som kom av sig Pdf, 3 MB.

Sedan hösten 2017 tog en ny part tagit vid efter White arkitekter; Krook & Tjäder. Projektet försenades kraftigt, och bostäderna hann inte färdigställas inom projekttiden för DIABAHS-projektet.

Trygghetsbostäderna i Bifrost blev klara för inflyttning i december 2017. Projekt DIABAHS har genomfört intervjuer med Mölndalsbostäder, Tengbom arkitekter och projektledaren för den konceptutveckling som föregick projektet med trygghetsbostäder. En enkätstudie med hyresgästerna genomfördes innan inflyttning vilken handlade om flyttorsaker, boendepreferenser och känsla av delaktighet. En uppföljningsenkät har även genomförts under sommaren samt intervjuer med hyresgäster. En tillgänglighetsinventering har även gjorts.

70-plusbostäderna på Syster Ebbas väg i Kållekärr blev klara för inflyttning i maj 2015. Intervjuer har genomförts med Tjörns Bostads AB samt med representanter från Tjörns kommuns socialförvaltning och sektor samhällsbyggnad. Under maj och juni 2017 genomfördes en enkät- och intervjustudie med hyresgäster.
Dessutom har bostädernas tillgänglighet inventerats med hjälp av TIBB och T-märkning.

Delrapport Hyresgästers upplevelser av 70-plusbostäder på Tjörn

Resultat

Projektet bidrog med kunskaper användbara vid planering av hållbara bostäder för seniorer. Ett resultat av projektet är Klokboken Länk till annan webbplats., en webbsida om trygghetsbostäder/bostäder för seniorer med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare.

DIABAHS bidrog även till ett gemensamt lärande under projekttiden, och flera workshops, seminarier och studiebesök genomfördes. Resultat från projektet presenterades även internationellt, vid IFA 2018, 14th Global Conference on Ageing i Toronto, Canada.

Det skrevs också en slutrapport för projektet.

Kontakt

I korthet

Pågick

1 oktober 2016 – 31 mars 2019

GR:s roll

Operativ projektledning

Medverkande

Alingsås, Göteborg, Mölndal, Tjörn

Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Uppdaterad