Rapport

Kan ett branschråd lösa utmaningarna inom funktionsstöd?

En förstudie med fokus på kompetensförsörjning inom kommunala funktionsstödsverksamheter i Göteborgsregionen.

Kommunernas verksamheter inom funktionsstöd står inför flera utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning. Utmaningarna handlar både om att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal.

GR samordnar sedan tidigare tre så kallade branschråd, med syftet att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning inom förskola, skola respektive äldreomsorg. Göteborgsregionens socialchefsnätverk och nätverk för chefer inom funktionsstöd ställde sig därför frågan om branschråd skulle kunna vara en bra form även för funktionsstöd. Resultatet blev denna förstudie, som genomförts under perioden 2022–2023 och finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Om förstudien

Syftet med denna förstudie var dels att beskriva vilka utmaningar som kommunernas funktionsstödsverksamheter står inför när det gäller kompetensförsörjning, dels att undersöka kommunernas intresse och förutsättningar att starta ett branschråd inom funktionsstöd. Förstudien skulle också föreslå hur ett branschråd skulle kunna utformas. Förstudien baseras huvudsakligen på gruppintervjuer med representanter för funktionsstöd i samtliga 13 kommuner i Göteborgsregionen.. Totalt 105 personer deltog i intervjuerna.

Utmaningar kopplade till kompetensförsörjning

Intervjupersonerna lyfte flera utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning inom funktionsstöd. En utmaning var bilden av funktionsstöd, där branschen är relativt okänd samtidigt som många tror att funktionsstöd är ett enkelt arbete. En annan utmaning var att målgruppen för funktionsstöd är bred och föränderlig, vilket innebär att personalen behöver kompetens inom många områden och förväntas utföra både mycket svåra och enkla arbetsuppgifter. Personalen har också tuffa arbetsvillkor, behöver ofta arbeta obekväma arbetstider, beordras in när det saknas personal och har låga löner.

Intervjupersonerna såg ett stort behov av att kompetensutveckla personalen, men hade inte alltid tillräcklig bemanning för att skicka personal på utbildning. Intervjupersonerna lyfte också att det ordinarie utbildningsutbudet inte matchar verksamheternas behov. De hade svårt att hitta utbildad personal, och ibland svårt att hitta personal överhuvudtaget.

Slutsatser

En slutsats av förstudien är att Göteborgsregionen bör söka medel för att starta ett branschråd inom funktionsstöd, utifrån den form och med de inledande uppdrag som föreslås i denna förstudie. En annan slutsats av förstudien är att Göteborgsregionen bör utvärdera det kommande branschrådets arbete – både branschrådet som form och branschrådets kommande insatser.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö och Cecilia Axelsson

Publiceringsår

2023

Finansiärer

Europeiska socialfonden

GR:s 13 medlemskommuner

Logotyp Europeiska socialfonden

Uppdaterad