Rapport

Kommunala bostadskontrakt för personer med funktionsnedsättning

Insatsen F100 i Göteborgs stad ger förtur till lägenheter för personer med psykiska, neurologiska, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Rapporten beskriver effekter och erfarenheter av F100 ur såväl kommunens som brukares och olika personalgruppers perspektiv.

F100 är en form av kommunalt bostadskontrakt i Göteborgs stad som innebär förtur till lägenheter i ordinarie bostadsbestånd för personer med psykiska, neurologiska, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har behov av boendestöd eller andra insatser. Målsättningen är att de som får ett kontrakt enligt F100 själva ska kunna ta över förstahandskontraktet efter 18 månader.

Syftet med F100 är dels att bromsa inflödet av personer till bostäder med särskild service som skulle klara att bo i egen lägenhet med stöd, dels att bredda utbudet av bostäder till personer med funktionsnedsättning så att de i högre utsträckning har möjligheten att själva välja hur de ska bo.

Utvärderingen visar att de flesta är nöjda

Fastighetskontoret i Göteborgs stad gav FoU i Väst i uppdrag att undersöka om F100 uppfyller syftet med insatsen samt om F100 når rätt målgrupp. Utvärderingen visar att majoriteten av de som beviljas en lägenhet enligt F100 är mycket nöjda med denna boendeform och det stöd som de får. Ibland kan det dock ta lång tid från det att personen har flyttat in tills boendestödet kommer igång. Många av hyresgästerna är oroliga över att de inte ska få ta över förstahandskontraktet efter 18 månader. En del vågar därför inte leva i lägenheten på det sätt som de vill av rädsla för att störa sina grannar eller orsaka skador på lägenheten.

Socialsekreterare och boendestödjare som intervjuades i utvärderingen vittnar om att de som får en lägenhet enligt F100 ofta klarar sig bra. Det är endast fyra procent som inte har fått överta förstahandskontraktet på grund av misskötsamhet.

Lägre kostnader för F100

Kostnaderna för boendestöd och andra insatser för en person som bor i lägenhet enligt F100 är i genomsnitt 400 000 kronor lägre per år än för en plats på bostad med särskild service. Utvärderingen visar dock att de som beviljas lägenhet enligt F100 har ganska få timmar boendestöd per vecka och att den faktiska målgruppen därför kanske inte har så stora stödbehov som det var tänkt.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

I korthet

Författare

Theresa Larsen

Framtagen

2019

Uppdaterad