Rapport

Kvalitetssäkring av modell för arbetstyngdsmätning

I den här rapporten presenteras en modell för arbetstyngdsmätning inom individ- och familjeomsorgen som Göteborgs stad har tagit fram. SKL gav FoU i Väst i uppdrag att kvalitetssäkra modellen. Resultatet av kvalitetssäkringen redovisas i rapporten.

Hur stor arbetsbelastning kan en erfaren eller nyexaminerad socialsekreterare ha för att kunna göra ett bra arbete? Vad är rimligt och var går gränsen för att uppleva en hanterbar arbetssituation? Hur kan arbetsledare/chefer agera för att det ska bli en bra arbetssituation och arbetsmiljö inom individ- och familjeomsorg, IFO?

För att få svar på dessa frågor startades ett arbete 2013 inom den sociala barn- och ungdomsvården i syfte att utforma en modell för arbetstyngdsmätning inom Göteborgs stad. Modellen har utvecklats under åren, använts i flera stadsdelar och även fått efterföljare i andra kommuner runt om i landet.

Modell för arbetstyngdsmätning

Tillämpningen av modellen har sett lite olika ut på olika arbetsplatser i Göteborgs stad. Trots en inte helt jämförbar utformning av modellen så har den ändå gett en bra bild av arbetssituationen för berörda medarbetare och arbetsledare/chefer. Den absolut viktigaste komponenten är det återkommande samtalet mellan chef och medarbetare. Genom att upprepa dialogen över tid får man en samlad bild av medarbetarnas arbetssituation, ett underlag för hur arbetet kan utvecklas och hur resultat ska uppnås i verksamheten med bibehållen god arbetsmiljö.

Resultat av kvalitetssäkringen

Resultatet av kvalitetssäkringen som redovisas i den här rapporten visar att Göteborgsmodellen är behäftad med en rad svårigheter. Det sammanvägda intrycket är trots detta att arbetstyngdsmätningarna har en funktion att fylla i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att det finns skäl att revidera och utveckla modellen.

Att det finns en utvecklingspotential i modellen och att arbetstyngdsmätningar ger ett bättre mått på arbetsmängden jämfört med att räkna antalet ärenden är också den uppfattning som respondenterna i studien förmedlar.

Kontakt

Gunilla Bergström

Forskare och projektledare

031-335 51 95

I korthet

Författare

Gunilla Bergström Casinowsky

Framtagen

2017

Uppdaterad