Rapport

Ledarskap och sjukfrånvaro – en studie i äldreomsorgen

En jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro. Detta är en djupdykning på 26 arbetsplatser inom äldreomsorgen i de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Som metod har både djupintervjuer och enkäter använts.

Finns det skillnader mellan arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro med avseende på faktorer som ledarskap, tydlighet, styrning och organisation, psykosocialt relaterade aspekter samt hur man arbetar för att undvika ohälsa?

Ledarskapets betydelse

Studien visar bland annat att ledarskapet har betydelse, men kanske inte riktigt som vi tror.

Där det finns en ledare som är så trygg i sig själv att hen vågar vara tydlig, delegera, prioritera egen utveckling och ställa krav på både sig själv och sina medarbetare är sjukfrånvaron låg. Där ledaren å andra sidan är otydlig och "för omhändertagande" gentemot personalen, är sjukfrånvaron hög.

Andra samband som studien pekar på är att det på arbetsplatser med fler heltidsanställda är lägre sjukfrånvaro och högre arbetstillfredsställese. Faktorer som den enskildes livsstil har också betydelse.

Studien har tagits fram av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Kontakt

I korthet

Författare

Ingrid Tollgerdt-Andersson

Publiceringsår

December 2005

Uppdaterad