Stöd och erbjudande

Mätningar av barns livssituation och hälsa – Barnmätverket

Letar du efter mätningar och statistik som rör barns hälsa och livsvillkor? Eller funderar du på att göra en egen mätning?

I Västra Götaland finns ett regionalt nätverk kring mätningar av barns livssituation och hälsa, det så kallade Barnmätverket. Nätverket har gjort en omstart under 2021 efter att ha varit vilande under ett par år.

Nätverket ska arbeta med att:

  • Regelbundet kartlägga och tillgängliggöra en översikt över befintliga mätningar och statistiksammanställningar av barns hälsa och livsvillkor på regional och lokal nivå (ska beröra minst två av länets kommuner och gälla barn och unga generellt, inte avgränsade målgrupper).
  • Sammanställa och sprida en struktur för när, hur och varför olika mätningar genomförs – för att stärka förutsättningarna för synkronisering av nya satsningar och initiativ i länet och undvika onödigt mätande.
  • Identifiera kunskapsluckor rörande barns hälsa och livssituation och föreslå möjliga åtgärder.
  • Genomföra tillfälliga insatser utifrån behov och möjligheter.

Stöd i lokalt uppföljningsarbete

Barnmätverket har tagit fram en översikt över tillgänglig statistik om barns och ungas hälsa och livsvillkor. Den hoppas vi kan underlätta uppföljningen av målen i din organisation. Genom att använda referensmått som gäller den unga befolkningen generellt kan ni kanske stärka analysen av er verksamhetsnära statistik, om just den målgrupp som ni arbetar för. Sticker era resultat ut? Hur kan resultaten tolkas utifrån annan kunskap om barn och unga som finns sammanställd? Visar statistiken på samma mönster eller trender?

Här kommer du inom kort att hitta en länk till Barnmätverkets översikt.

Ska du göra en egen mätning?

Titta gärna i Barnmätverkets översikt om det kanske redan finns den kunskap som du söker eller om du kan lära av hur tidigare mätningar eller enkäter har utformats. En mätning blir ju också mer intressant med referenspunkter!

Här kommer du inom kort att hitta en länk till Barnmätverkets översikt.

Mätningarna som ingår i översikten gäller barn och unga generellt, det vill säga inte mer avgränsade målgrupper för en viss verksamhet. De berör minst två av regionens kommuner eller, inom Göteborgs stad, minst två av kommunens stadsdelar.

Deltagare i Barnmätverket

  • Västra Götalandsregionen – sammankallande
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kommunalförbunden i Västra Götaland: Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen (GR), Skaraborgs Kommunalförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (har bjudits in, inte deltagit)
  • Göteborgs stad
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Övriga representanter och ”sakfrågeaktörer” involveras eller adjungeras av nätverket utifrån aktuella aktiviteter och identifierade behov.

Kontakt

Åsa Nilsson

Analytiker och projektledare

031-335 51 98

I korthet

GR:s roll

Göteborgsregionen FoU i Väst är medlem i nätverket och genomför olika mätningar av barns livssituation och hälsa.

Samarbetspartners

Västra Götalandsregionen (sammankallande), kommunalförbunden i Västra Götalands län, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sveriges kommuner och regioner.

Uppdaterad