Rapport

Med brukaren som ordförande! Färdtjänstnämndens råd

En utvärdering av Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor i Göteborgs stad. I den här utvärderingen som FoU i Väst, Göteborgsregionen, har genomfört på uppdrag av färdtjänsten, redovisas upplevelser och erfarenheter av hur deras brukarråd fungerar i praktiken.

Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor är namnet på det brukarråd som Färdtjänsten i Göteborgs stad inrättat för samråd och informationsutbyte mellan brukarföreträdarna och färdtjänstens politiker och tjänstemän.

Utvärderingens viktigaste resultat

Utvärderingen bygger på intervjuer med brukarföreträdare, tjänstemän och politiker med erfarenhet av att delta i rådet.

Resultatet visar att rådets arbete överensstämmer väl med intentionerna i reglementet och att brukarföreträdarna upplever delaktighet och inflytande. I utvärderingen finns exempel på när brukarföreträdarna upplevt att de har kunnat påverka de politiska besluten och färdtjänstensservice.

Faktorer som ansågs viktiga att värna om, men också attutveckla och förändra om detta inte fungerade, handlade bland annat om reglementet, som upplevdes ha stor betydelse för den roll som rådet har fått.

Andra faktorer som påverkade rådets processer handlade om vilket mandat ledamöterna hade från sin organisation, rollfördelningen i rådet, rådets kultur, samtsamarbetsandan som påverkades av enskilda rådsmedlemmars engagemang och intresse.

Förbättringsförslag

Rapporten redovisar också förbättringsförslag såsom introduktion för nya ledamöter, nedskrivna rutiner och utbildning. Andra förbättringar som föreslogs handlar om att effektivisera mötena till exempel genom att minska på förvaltningens tid, att anordna fördjupningsdagar och stärka sammanhållningen och samarbetet mellan brukarföreträdarna.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Författare

Björn Wallermark

Framtagen

2015

Uppdaterad