Rapport

Metoder för systematisk
uppföljning av insatser riktade
till barn, unga och familjer

Den här rapporten visar på olika modeller och system och kan användas som diskussionsunderlag i arbetet med systematisk uppföljning.

Rapporten är resultatet av en kartläggningen som syftade till att belysa vilka modeller och system för systematisk uppföljning som används inom GR-kommunerna och Gryning Vård AB.

Mer specifika frågeställningar handlade om vilka perspektiv som fångas upp som brukarnas, utförarnas eller beställarnas. Ytterligare en frågeställning berörde vad de olika modellerna och systemen avser att mäta samt hur de förhåller sig till varandra. Avslutningsvis fanns även en frågeställning kring vad som verkar fungera och vad som behöver utvecklas.

I rapporten beskrivs respektive modell/system utifrån målgrupp, hur uppgifter samlas in, vad man mäter, vilka områden man önskar fånga in, hur administrationen går till samt var man får tag på respektive modell/system.

Rapporten är framtagen av Göteborgsregionen FoU i Väst.

Metoderna som beskrivs i rapporten

 • Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD)
 • Alcohol Drog Diagnos instrument (ADDIS Ung)
 • Addiction Severity Index (ASI)
 • Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)
 • Barns behov i centrum (BBIC)
 • Child Behavior Check List (CBCL)
 • Dokumentationssystem inom missbrukarvården, Ungdomar (UngDok)
 • Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT)
 • Early Assessment of Risk List (EARL-20B/21G)
 • Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk- och skyddsfaktorer (ESTER)
 • Evidens Dokumentation Utredning och Resultat (EviDur)
 • Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
 • Familjeklimat (FCS)
 • The Home Observation and Measurement of the Environment (HOME)
 • Jag tycker jag är
 • Journal digital (JD)
 • Mitt sociala nätverk
 • Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer (MOS)
 • Patriark
 • Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY)
 • The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
 • Uppföljning barn och unga – vård och boende (UBU-VB)
 • Uppföljningsintervjuer familjehemsplacerade barn (UIFB)
 • Öppna jämförelser (ÖJ)

Kontakt

I korthet

Författare

Ulf Axberg

Framtagen

2014

Uppdaterad