Metod och verktyg

Metodmaterial:
SYV för utrikesfödda vuxna

Rektorn har en viktig roll i arbetet med studie- och yrkesvägledning för utrikesfödda elever. Det har visat sig tydligt i arbetet med att utveckla metoder för ändamålet. Det här metodmaterialet är ett resultat av kartläggningar med målgruppen samt regionala erfarenhetsutbyten och riktar sig till alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning på sfi.

Sammanfattning av metodmaterialet

Som ett led i arbetet med att fånga upp och kartlägga behoven av studie- och yrkesvägledning för utrikesfödda elever på sfi har rektorns viktiga roll synliggjorts. En film som tagits fram inom ramen för arbetet beskriver vad det innebär att leda studie- och yrkesvägledningsarbetet med utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildningen. Här ges exempel på vikten av ett aktivt rektorsskap inom sfi med fokus på att kartlägga elevernas behov av studie- och yrkesvägledning, att utveckla samarbetsformer mellan lärare och studie- och yrkesvägledare samt att följa upp studie- och yrkesvägledningsarbetet utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Kartläggning och målgruppens röst

I kartläggningsarbetet deltog studie- och yrkesvägledare, enhetschefer och rektorer såväl som målgruppen själva. Det visade sig att det inom ramen för undervisningen går att svara upp på flera av de behov som återkommande lyftes av målgruppen och av studie- och yrkesvägledarna – det vill säga behovet av att vidga det vida uppdraget kopplat till studie- och yrkesvägledning. På så sätt blir det en naturlig koppling mellan det eleverna lär sig och utvecklar genom undervisningen och det framtida studie- och yrkeslivet. Målgruppen uttryckte bland annat att de aldrig eller sällan fått möjligheten att reflektera kring studie- och yrkesval i förhållande till kön, social- eller kulturell bakgrund. Perspektiv som med fördel kan integreras i undervisningen.

Ett regionalt samarbete

Metodmaterialet har utvecklats i samarbete med Partille kommun, Lerums kommun och Mölndals stad samt genom regionala erfarenhetsutbyten. Fokus har varit att utveckla metoder som stödjer studie- och yrkesvägledning i det vida perspektivet. Detta har gjorts i ett antal steg där lärare tillsammans med studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen gemensamt har planerat undervisningen. Arbetet genomfördes utifrån en beprövad modell från Nationellt centrum för svenska som andraspråk, vilken stöttar lärarna att anpassa aktiviteter i undervisningen till utrikesfödda elevers behov av konkretion, stöttning och utmaning i lärandet.

Kontakt

I korthet

Framtagen

2021

Samarbetspartners

Partille kommun, Mölndals stad, Lerums kommun

Finansiär

Länsstyrelsen

Uppdaterad